..: All news and reports - ČR Ústecký :..

Most / Bílina - Dnes v 19 hodin došlo ke smrtelnému zranění cestujícího na zastávce Bílina Kyselka. Muž naskakoval do rozjíždějícího se vlaku Os6844 a spadl přímo pod kola vagonu. Kvůli nehodě měl vlak zpoždění 100 minut.
Asi hodinu před touto událostí pro změnu neopatrný cestující v žst. Most otevřel dveře ještě za jízdy vlaku a spadl na nástupiště. Ke zraněnému byla přivolána záchranná služba.

Děčín - Od května roku 2004 přestalo v Děčínském uzlu zabezpečovat dopravu elektrodynamické zabezpečovací zařízení typu Siemens Halske, které bylo typovou nádstavbou elektrodynamického zařízení stejného označení v Přerově. Nahradilo ho elektronické zabezpečovací zařízení ESA 11, resp. ESA 22 a v úseku Děčín hl.n. až Děčín st.hranice byly uloženy optické kabely pro dálkové řízení drážní dopravy, dle GTN.

V souvislosti se zrušením elektrodynamiky v Děčínském uzlu se začalo uvažovat o zřízení menšího želelezničního muzea zabezpečovacího zařízení v Děčíně na stavědle 15 "sever".

Tunel - ilustrační foto Lukáš ZedníčekBřezno u Chomutova - V prosinci roku 2003 měla být dokončena stavba přeložky železniční trati za úsek Březno u Chomutova – Chomutov, který měl být snesen proto, aby se uvolnilo dolové pole pro těžbu hnědého uhlí. Geologická stabilita území pro náhradní úsek trati byla zásadní podmínkou Českých drah (ČD). Už výběr variant přeložky však byl poznamenán nesrovnalostmi. Severočeské doly upřednostňovaly tzv. variantu Tunelovou, vedoucí územím poddolovaným a geologicky nestabilním. Přitom měly k dispozici i variantu Konsensus splňující parametry ČD. Ani interpelace poslanců a hlasy odborníků, upozorňující na rizika stavby tunelu, důlní společnost nepřimělo k racionálnímu uvažování. Byla podepsána smlouva o dílo ve výši 1,117 mld. Kč, ačkoliv projektová dokumentace naznačovala cenu díla 2,6 mld. Kč.

Termín dokončení stavby byl již mnohokrát odložen a finanční prostředky vyčerpány. Doly situaci vyřešily tím, že předložily SŽDC, s.o., tzv. „Dohodu o vyřešení střetu zájmů“. Z ní citujeme: „Ke snesení trati Březno u Chomutova – Chomutov dojde do 31. 3. 2007 a pokud do té doby přeložka železniční trati nebude hotová, tak SŽDC na svoje náklady … zajistí … náhradní autobusovou dopravu.“ To je jeden z článků smlouvy, kterou mezi sebou letos 28. července uzavřely Severočeské doly, a. s., a SŽDC, s. o. V zásadě jde o to, že SŽDC na sebe vezme veškerá rizika spojená s neúspěšnou výstavbou přeložky trati. „Jak je vůbec možné, že tento dokument generální ředitel Komárek ze SŽDC podepsal?“ ptají se někteří šokovaní železničáři.

Ilustrační foto : Lukáš Zedníček

Celý článek : OBZOR-2005-39 1.10.2005
Dostavba přeložky v Březnu u Chomutova je v nedohlednu,
smlouva už ale připouští možné zrušení stávající trati!

Most - Jeden lidský život si vyžádala srážka dvou nákladních vlaků v sobotu 1. října 2005 v 0.15 hodin u zastávky Želenice nad Bílinou mezi Bílinou a Mostem. Nákladní vlak Pn 69566 Unipetrolu Doprava složený z 25 cisteren (15 plných s propylenem nebo benzínem) s lokomotivami 740.546 a 740.558 jedoucí z Kralup nad Vltavou do Mostu zezadu narazil při rychlosti 57 km/h do stojícího nákladního vlaku Pn 67662 ČD složeného z prázných vozů pro přepravu uhlí (Wap) a elektrickou lokomotivou řady 122 jedoucího z Hněvic do Třebušic. Při nárazu zahynul dvaapadesátiletý strojvedoucí Unipetrolu Doprava, vykolejilo 13 vozů ČD a lokomotiva Unipetrolu Doprava 740.546, která byla zcela zničena.

prejezdSádek u Žatce - Dnes ve 14.06 hodin se na železni?ním p?ejezdu se sv?telným zabezpe?ovacím za?ízením a se závorami u stanice Sádek u Žatce st?etl motorový osobní vlak jedoucí z Lužné u Rakovníka do Chomutova s nákladním automobilem vezoucím d?íví. P?i nehod? zahynul jeho ?idi? (1984), ve vlaku byl zran?n strojvedoucí a 10 cestujících (v nemocnici v tuto chvíli z?stává hospitalizováno celkem 9 osob – vesm?s st?edn? t?žká zran?ní). P?i nárazu vykolejil motorový i vle?ný v?z osobního vlaku. Škoda na vlaku byla odhadnuta na p?l miliónu korun, na nákladním automobilu na 400 tisíc korun, dalších 250 tisíc korun si vyžádá oprava p?ejezdového zabezpe?ovacího za?ízení. Doprava na trati mezi Sádkem u Žatce a Milostínem je p?erušena, zprovozn?ní se p?edpokládá dnes v podve?er. Komisionální p?ezkoušení p?ejezdového za?ízení ukázalo na jeho správnou ?innost, po nehod? stále blikala ?ervená sv?tla a jedna ze sklopených závor byla p?eražena. Nehoda se sice stále ješt? šet?í, nicmén? podle dosavadních výsledk? není odpov?dnost na stran? ?eských drah, a. s.

Drážní inspekce zaznamenala do konce srpna letošního roku celkem 179 st?et? na železni?ních p?ejezdech, p?i kterých zahynulo 31 osob a dalších 44 bylo zran?no. V roce 2004 došlo k 288 st?et?m na železni?ních p?ejezdech a zem?elo p?i nich 57 osob a dalších 128 bylo zran?no. Až na jednu výjimku byly všechny tyto mimo?ádné události zp?sobeny výhradn? ú?astníky silni?ního provozu nedovoleným vjezdem na železni?ní p?ejezd v d?sledku porušení zákona ?. 266/1994 Sb., o dráhách, a zákona ?. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V jednom p?ípad? nesou ?ást viny, i když ne významnou, na nehod? zam?stnanci ?D, kte?í p?ekro?ili o 12 kilometr? v hodin? maximální povolenou rychlost vlaku. Z dlouhodobých statistik Drážní inspekce je z?ejmé, že instalace drahých zabezpe?ovacích za?ízení na p?ejezdech samo o sob? nem?že vy?ešit tragickou bilanci nehodovosti. Blikající výstražné sv?telné za?ízení lze totiž p?irovnat k ?ervenému signálu na k?ižovatce a v obou p?ípadech je ?idi? povinen zastavit. Zatímco projetí k?ižovatky na ?ervenou bez zran?ní je však pom?rn? ?asté, nerespektování výstrahy na p?ejezdu kon?í velmi ?asto tragicky. Ani sebelepší automobil nemá šanci odolat nárazník?m velmi t?žkého rozjetého vlaku. A strojvedoucí nem?že nehod? zabránit, nebo? k úplnému zastavení vlakové soupravy je leckdy pot?eba vzdálenosti až jednoho kilometru! Práv? z toho d?vodu má vlak na p?ejezdu vždy p?ednost p?ed automobilem.

Zdroj : DI ?R

Nádraží v KadaniKadaň - Od 5. srpna do 18. září 2005 probíhá v Městském muzeu v Kadani Výstava s názvem Ostře sledovaná lokálka.
Výstava se týká lokálních tratí Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kaštice a Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec. Byla uspořádána u příležitosti 80. výročí zestátnění v roce 1925. Kromě toho se zde i stručně pojednává o Buštěhradské dráze, díky níž se železnice dostala do místního kraje.
V rámci expozice jsou představeny historické mapy z let 1883 a 1937, kde jsou zachyceny původní tratě Buštěhradcké dráhy a kadaňské lokálky. Mapy jsou pak doplněny i historickými a současnými fotografiemi, jež dokumentují změny během historie této dráhy.
Historickou část doplňují technické zajímavosti z trati. Mezi nejzajímavější patří kadaňský železniční most, který je jediný svého druhu v ČR.
Část expozije je věnována i technickému parku, který byl na trati provozován. Jsou zde představeny lokomotivy od těch nejstarších až po současné motorové vlaky.
Jeden panel je také věnován tomu jednomu z možných budoucích scénářů existence lokálky a sice možnosti, že od nového jízdího řádu bude na trati zastavena osobní doprava pro nerentabilnost provozu. A i to je důvod uspořádání výstavy o místní lokálce.

Výstavu si je možné prohlédnout při pravidelných prohlídkách muzejních expozic :
úterý - pátek od 13:00, 14:30 a 16:00 hod.
sobota, neděle od 11:00, 13:00, 14:30 a 16:00 hod.

Mgr. Jiří Kopica , tel. 474 341 295 , Městské muzeum v Kadani

Teplice v Čechách - foto Jiří RandaTeplice v Čechách - Nádraží v Teplicích a Ústí nad Labem by se do dvou let měla proměnit v komerční centra. České dráhy nyní nabídly prostory v areálech soukromým investorům. Přeměny nádraží na obchodní centra jsou podle ministra dopravy Milana Šimonovského možností, jak zvýšit konkurenceschopnost ČD.
České dráhy chtějí projekt nazvaný Živá nádraží realizovat v 58 městech. V Ústeckém kraji by obchodní centra měla vzniknout na nádraží v Teplicích, Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě a Lovosicích. Do výběrového řízení v Teplicích a Ústí se podnikatelé mohou přihlásit do 23. září tohoto roku. Ostatní vypíší ČD do konce roku.
ČD nabídnou investorům v Teplicích dvě podlaží v památkově chráněné budově, v Ústí budou firmy podnikat pod kolejištěm. Za to, že soukromníci oživí prostory, budou v následujících letech platit nižší nájem. Pod opravenou budovou hlavního nádraží v Ústí vznikne široký podchod, kde bude místo pro obchody, služby a odpočinek. Obchodní centrum by mělo navazovat na upravené nábřeží Labe. Magistrát by zde chtěl vybudovat parkoviště pro 100 aut a bezbariérově propojit centrum s ústeckou částí Střekov.
Jak řekl novinářům ředitel Českých drah Josef Bazala, pokud by se žádný investor nenašel, jsou České dráhy připraveny upravit nádraží z vlastních prostředků a poté prostory nabídnout.
V současnosti v Teplicích probíhá rekonstrukce železniční stanice, kdy je již z části hotové ostrovní nástupiště a s tím související přemístění sudých kolejí. Dokončuje se podchod z historické budovy k nástupišti a také zastřešení peronu. Stavbu provádí firma Viamont DSP a měla by být dokončena v říjnu 2005.
Tiskové zprávy ČD :
23.8.2005 - České dráhy zahájily proces revitalizace pěti nádraží v Ústeckém kraji
24.6.2005 - Revitalizace více než 60 stanic - „ŽIVÉ NÁDRAŽÍ“

zdroj : ČTK , České dráhy , Viamont

Pendolino v DěčíněPraha - Děčín Z důvodů jiných zkušebních jízd nepojede v pondělí 8. srpna 2005 souprava 680.003 pendolino na obvyklém spoji R 772 Praha - Děčín a R 777 Děčín - Praha, kde je vysokorychlostní jednotka testována v rámci zkušebního provozu s cestujícími. Na vlaku bude nasazena náhradní souprava z obvyklých rychlíkových vagónů. Od úterý 9. srpna 2005 by měla být souprava 680.003 pendolino na těchto spojích opět v provozu.

Zdroj : České dráhy

810 - ilustrační fotoSeverní a západní Čechy - Prudká bouře, která se v noci z pátku na sobotu přehnala přes západní polovinu České republiky, také značně zkomplikovala železniční dopravu. U Lenešic na Lounsku vykolejil po nárazu do padlého stromu v 05:17 osobní vlak z Loun do Mostu. Nikdo nebyl zraněn. O hodinu později najel na strom u Úštěku na Litoměřicku osobní vlak z České Lípy do Lovosic. Ani tato nehoda si nevyžádala žádné zranění. Českým drahám vznikly škody, dopravu se podařilo obnovit do dvou hodin od nehod.
Na několika úsecích železničních tratí na Ústecku, Litoměřicku a Teplicku se během dopoledne z důvodu popadaných stromů nebo poničeného trakčního vedení konaly napěťové výluky, nebo vlaky nejezdily vůbec. V dalších oblastech, m.j. na Rakovnicku, vlaky z důvodu odklidových prací nabíraly značná zpoždění.

Dle informací ČHMÚ to byla letos patrně neprudší bouře, která se nad regionem přehnala. V pátek kolem 23:00 bylo zaznamenanáno během jedné minuty takřka 130 výbojů v atmosféře a vítr dosahoval rychlosti až 34 m/s (cca. 122 km/h).

Ze serverů www.idnes.cz, www.novinky.cz

PendolinoPraha - České dráhy upozorňují zájemce o jízdu rychlovlakem Pendolino řady 680, že ve dnech 13. až 20. června 2005 nebude tato souprava nasazena na vlaky R 772/777 Praha - Děčín - Praha z důvodu prezentace soupravy na mezinárodním veletrhu kolejové techniky Czech Raildays v Ostravě.
Po ukončení veletrhu se souprava Pendolino vrátí od 21. června 2005 k dalšímu zkušebnímu provozu s cestujícími na rychlíky R 772/777 na trase Praha - Děčín - Praha. Jak sdělil tiskový mluvčí ČD, Petr Šťáhlavský, zkušební provoz bude na této trase probíhat až do odvolání.
Tisková zpráva ČD

130Ústí nad Labem - Od 2. změny JŘ, která vstoupí v platnost 12.6.2005, budou zrušeny vlakové spoje v Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Důvodem je neuhrazení ztráty z provozu osobní regionální dopravy. České dráhy požadovaly po Ústeckém kraji 450 mil. Kč, kraj zaplatí pouze 335 mil. Kč a zbytek investuje do opravy silnic. Z tohoto důvodu bude na 26 tratích zrušeno 50 spojů a dalších 90 jich bude jezdit omezeně (zejména nebudou jezdit o víkendu a brzy ráno a pozdě večer).
Posledním krajem, který smlouvu s dráhami dosud neuzavřel, je Královéhradecký kraj. Dráhy dostanou od hradeckého hejtmanství o 15% méně finančních prostředků než požadovaly. Z tohoto důvodu bude v kraji zrušeno 18 vlakových spojů.
Viz tabulky aktuálních jízdních řádů na webu ČD.

bleskovkaChomutov - dle www.idnes.cz se dnes večer mezi Chomutovem a Březnem střetl rychlík jedoucí do Prahy s 30 letým mužem, který na místě zemřel. Po dobu vyšetřovaní byl zastaven provoz a zavedena náhradní autobusová doprava. V této chvíli je dle serveru již provoz normální.

742.178 v Ústí n/L hl.n.Ústí nad Labem - SŽDC vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby s názvem: "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem". Začátek stavby je vytyčen kilometrem 514,599 (poblíž vjezdového návěstidla do jihu od Prackovic), konec je v kilometru 520,613 (u vjezdového návěstidla severu od Povrl) Součástí stavby jsou jednak mezistaniční úseky a také dopravny Ústí n.L. jih, hl.n. a sever, nástupiště v celkové délce 1790 metrů a 19 mostů.
Zájemci podávají své nabídky do 2.6.2005, stavba má být zahájena 20.6.2005 a dokončena 30.10.2008.
Předpokládané náklady dosahují částky kolem 2 miliard korun a budou čerpány z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR.
Přiložený snímek pochází ze stanice Ústí nad Labem hl.n., konkrétně je na něm stroj 742.178 dne 29.5.2003 [foto: Jindra]

Ústí nad Labem - Během setkání zástupců Ústeckého kraje a Českých drah došlo k dohodě mezi oběma subjekty. Železniční spoje se v Ústeckém kraji nebudou ve větší míře rušit a stávající jízdní řády zůstávají v platnosti. Na území Ústeckého kraje se nebudou rušit žádné železniční tratě a nedojde ani k výrazným změnám jízdních řádů - zrušeny budou pouze nevyužívané vlakové spoje, které nespadají do rozsahu základní dopravní obslužnosti (max. 10% spojů).

MilionŘada 843 ČD - Motorový vůz 843 018-3 DKV Ústí n/L PJ Chomutov ujel již milion kilometrů. Stalo se tak dne 2.5.2005 na vlaku R 830 cca. 200 metrů před vjezdovým návěstidlem žst. Kladno v 7.26 hodin.
843 018-3 je první vůz této řady, který má na svém kontě milion kilometrů.
Motorové vozy řady 843 byly Českým drahám dodány v letech 1996 - 1997 v počtu 31 kusů s přívěsnými vozy ř. 043 (32 kusů) a řídícími vozy ř. 943 (11 kusů).
Podle prvního návrhu řazení vlaků ČD v GVD 05/06 se s řadou 843 v Chomutově vůbec nepočítá. Rychlíky Praha - Chomutov - Praha, Praha - Slaný - Most - Praha mají převzít pražské vozy řady 854.
Na přiloženém dokumentačním snímku je vůz 843.018 několik hodin před najetím miliontého kilometru.

By: la a kch
« Newer messages | 1 ... 13 14 15 16 17 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:48
sets at 16:40
:. New on VLAKY.NET
Poslední příspěvek 120 rokov trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty
Nedávno spomenuté 120. výročie trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov možeme doplniť ďalším, rovnako okrúhlym výročím. S tou traťou totiž súvisí aj trať Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty, ktorá predstavuje ...

Poslední příspěvek Parádní wolsztynská „Parada parowozów 2018“
Mezinárodní setkání parních lokomotiv v místě posledního pravidelného normálněrozchodného parního provozu je tradičním fenoménem. Letos se do polského Wolsztyna vydala i moje maličkost a byla svědkem již ...

Poslední příspěvek ZSSK predstavila 2. zmenu cestovného poriadku
V nedeľu 10. júna 2018 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2017/2018 (GVD). Vďaka vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú ľudia z okolia hlavného mesta cestovať rýchlejšie, ekologickejšie ...