..: Pokud nejste rozhodnutí: co vám slibují v dopravě? :..

Volební urna, foto: Martin Strachoň / Wikimedia Commons Parlamentní volby začínají a všichni doufáme, že využijete svou možnost ovlivnit fungování země na následující čtyři roky. Pokud v této chvíli máte jasno, jsme rádi a přejeme šťastnou ruku. Pokud naopak stále váháte a souhlasíte s námi v tom, že doprava je dobrým indikátorem, jak politici uvažují o rozvoji a budoucnosti státu, pak máme ještě jednu poslední šanci podívat se na volební programy a porovnat.

Metodika

Vybrali jsme volební programy celkem deseti politických stran, které podle čtyř různých průzkumů publikovaných ČTK mají šanci dosáhnout na pozice zaručující zvolení nebo státní podporu v následujícím volebním období. Jedná se rovněž o strany zastoupené v předvolební debatě České televize. Pořadí je seřazeno dle vylosovaného volebního čísla.

V programech se zaměřujeme na oblast dopravy, konkrétně na body týkající se železnice a železniční infrastruktury, a také veřejné dopravy celkově, pokud souvisí s tématem dopravní obslužnosti území. Neřešíme naopak detailně dálnice a silniční síť, byť nutno říct, že s tématem mobility jakožto ekonomického hybatele rovněž úzce souvisí. Jsme každopádně médiem zaměřeným na udržitelnou a perspektivní veřejnou dopravu, a tak i tento aspekt v politických programech vnímáme nejsilněji.

Co očekávat?

Nemáme ambici programy hodnotit po stránce obsahové. Nebudeme vyhodnocovat reálnost, náklady ani opodstatněnost jednotlivých bodů. Tam, kde to vyžaduje celkové pojetí, doplníme komentář ke struktuře, abychom věty nevytrhávali ze zamýšleného kontextu.

Současný stav

Ve volebním období 2013–2017 byl resort dopravy veden dvěma ministry nominovanými hnutím ANO. Od 29. ledna do 13. listopadu 2014 vedl úřad tehdejší člen strany Antonín Prachař, jenž ve stejném roce na funkci rezignoval po vlně kritiky v souvislosti s výběrovým řízením na dálniční mýtný systém. Od 4. prosince 2014 tak ministerstvo vede nestraník Dan Ťok, bývalý vysoký manažer stavebního koncernu Skanska, nominovaný rovněž hnutím ANO. V předešlých obdobích se na postu ministra dopravy vystřídali kandidáti ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Věcí veřejných a SPO, a to včetně čtyř nestraníků nominovaných některou z vládních stran.

Nahlédněme do programů

Občanská demokratická strana (č. 1)

Program ODS pro veřejnou dopravu není nikterak rozsáhlý. Omezuje se vlastně na dvě samostatné zmínky. V základních programových principech strana říká:

Prosadíme větší konkurenci v železniční dopravě, která přinese vyšší kvalitu služeb a nižší cenu pro zákazníka

Jedinou další zmínkou jsou vysokorychlostní tratě v rámci širšího bodu liniových staveb, kde strana chce prosadit:

zákon o prioritních stavbách (D35, D43, Pražský okruh, D3, D6 a vysokorychlostní trati Drážďany–Praha–Brno–Ostrava a Praha–Plzeň–Mnichov)

Program ODS pro dopravu a průmysl

Česká strana sociálně demokratická (č. 4)

Sociální demokraté ve svém programu nemají samostatnou kapitolu věnovanou dopravě. Jejich záměry však nalezneme v kapitole nazvané Dobrá země pro život. Zde se píše:

Dlouhodobě prosazujeme dostupnou, rychlou, kvalitní a spolehlivou dopravu. V první řadě není spravedlivé, když lidé doplácejí na to, že v jejich obci není školka, škola nebo nemocnice. Proto zavedeme jízdné zdarma ve veřejné železniční a autobusové dopravě pro děti, žáky základních a středních škol a seniory od 65 let.

Kromě bezplatného jízdného pro konkrétní věkové skupiny pak program navrhuje:

 • Cestování veřejnou dopravou má být bezpečné a pohodlné. Veřejná doprava v České republice potřebuje zásadní modernizaci a její vlajkovou lodí se stanou vysokorychlostní železnice. Prosadíme výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Brnem a Prahou aby cesta mezi oběma největšími městy trvala maximálně hodinu a byla pro všechny pohodlnější, levnější a šetrnější než cesta autem.
 • Další prioritní trať povede mezi Prahou a německými Drážďany. V budoucnu by tak vysokorychlostní železnice měla propojit Českou republiku zejména ve směru Drážďany–Praha–Brno–Břeclav. Zdroje na modernizaci a rozvoj železniční dopravy budeme hledat také ve výnosu z ekologicky náročnější silniční přepravy.
 • Budeme podporovat moderní železniční dopravu. Prosadíme další rozvoj integrovaných řešení ve veřejné dopravě včetně MHD. Náš cíl je, aby lidé mohli jezdit na jednu jízdenku a za stejných přepravních podmínek, ať už je vozí kterýkoliv dopravce. Pro mnoho obcí je vlakové nádraží hlavním vstupním bodem pro místní i návštěvníky. Prosadíme konec nedůstojných, prázdných a chátrajících nádražních budov. Obnovíme čekárny v železničních stanicích všude tam, kde došlo k jejich uzavření.

Kompletní volební program ČSSD

Starostové a nezávislí (č. 7)

Programový dokument Starostů je rozsáhlý a kromě samotných záměrů obsahuje i sekce, které popisují dnešní stav a žádaný cílový stav, který by strana po čtyřech letech vládnutí chtěla dosáhnout. Situaci v resortu dopravy hodnotí takto:

Česká republika připomíná zčásti „černou díru“ uprostřed Evropy: Stále není dokončena základní síť dálnic. Chybí kvalitní železniční propojení s EU, vysokorychlostní tratě. Technický stav tratí není dobrý. Mezinárodní letiště není napojené na železniční síť. Česká republika zaspala v budování terminálů pro multimodální dopravu budoucnosti, kdy se přepravují ne vozové zásilky (např. formou kontejnerů), ale např. kamiony na železničních vagónech na části své trasy.

Své priority pak vnímá následně:

 • Zajistit dlouhodobé financování výstavby a údržby dopravní infrastruktury.
 • Urychleně připravit výstavbu vysokorychlostních železničních tratí.
 • Podpořit výstavbu terminálů a logistických center pro moderní druhy dopravy.

Starostové navíc vybrané myšlenky dále rozvíjejí. Třeba koncepci vysokorychlostních železnic:

Jejich vybudování přesahuje rámec volebního období, začít se musí ale co nejdříve. V první fázi je třeba napojit Českou republiku na celoevropskou síť vysokorychlostních tratí/RS trasou Drážďany-Lovosice-Praha. Dále urychleně otevřít odbornou diskusi ohledně nové trasy Praha-Brno - Vídeň (nejlépe projektováno jako vysokorychlostní trať).

Strana definuje také cíle, které vnímá jako důležité pro veřejnou dopravu:

 • Urychlíme rozvoj integrovaných dopravních systémů.
 • Zvážíme možnost snížení, případně nulové úrovně DPH pro veřejnou hromadnou dopravu.

Starostové přímo ve svém programu konstatují, že dopravní politika, zejména pokud jde o infrastrukturu, není otázkou krátkodobého výhledu:

Během jednoho volebního období lze projekty připravit, nikoliv však dokončit – dobudování dálniční sítě, vysokorychlostních tratí, modernizace městských systémů. Základem je ale strategie a stanovení jasných priorit. Tedy určení směru, kterým by se dopravní politika státu měla ubírat. Pro rychlé řešení je třeba zajistit dlouhodobou garanci financování z "vlastní" národních zdrojů (NE aby se každý rok měnily priority dle výše rozpočtu).

Zmíněný cílový stav dopravní politiky, ne nutně v roce 2021, STAN vidí takto:

Modernizované železnice ztratily „úzká hrdla“. ČR je napojena na síť vysokorychlostních tratí v Evropě. Krajská města jsou propojena elektrifikovanými koridory. Regulátor v nabídce dopravních služeb zaručuje rovné podmínky pro operátory železničního provozu.

Dopravní kapitola programů Starostů a nezávislých

Komunistická strana Čech a Moravy (č. 8)

Komunisté dopravě samostatnou část programu nevyhradili. Zmínky nalezneme pouze v kapitole Příroda pro nás i další generace, kde strana chce prosadit:

 • rozvíjení dopravní infrastruktury – podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.
 • preferenci hromadné veřejné dopravy cestujících do škol, k orgánům veřejné správy a moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení atd. před individuální ve městech a aglomeracích.
 • podporu státem zřízených národních dopravců
 • zjednodušení legislativy pro přípravu a realizaci dopravní infrastruktury. Dokončení dálniční infrastruktury, včetně obchvatů měst a obcí na ostatních komunikacích, vybudování vysokorychlostních tratí pro navýšení kapacity železniční dopravní infrastruktury, zavedení systémového financování oprav a údržby silnic II. a III. tříd ze státního rozpočtu.

Kompletní programový dokument KSČM

Strana zelených (č. 9)

Zelení jdou letos do voleb s jedním z nejrozsáhlejších programových dokumentů v oblasti dopravy. Jeho priority se dají shrnout takto:

Krevním oběhem moderního státu je kvalitní infrastruktura. Zelení se zasadí o rychlou, spolehlivou a pohodlnou veřejnou dopravu a také o lepší provázanost různých druhů dopravy. Nejlepším způsobem jak zařídit, aby individuální automobilová doprava byla ohleduplnější a méně zatěžující, je totiž nabídnutí příjemných a časově i finančně výhodných alternativ.

Strana proto uvádí a dále rozvíjí několik hlavních záměrů:

 • Podpoříme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic. Na prvním místě spojení Praha–Brno, které bude hotovo do patnácti let a jehož jízdní doba bude pod 60 minut. Považujeme za nezbytné vybudovat i v České republice vysokorychlostní železniční tratě (VRT), po nichž vlaky pojedou rychlostí 250 až 360 km/h. Jedině tak dosáhne česká železnice v dohledné době evropského standardu a dokáže plnohodnotně konkurovat automobilové dopravě. Současně výstavba VRT zvýší kapacitu tratí v okolí velkých měst tak, aby umožnila interval příměstských vlaků minimálně 15 minut a aby i nákladní vlaky mohly souvisle projíždět delší traťové úseky.
 • Chceme rozvíjet veřejnou dopravu dostupnou pro všechny bez ohledu na jejich příjem, velikost obce či pohybový handicap. Prosazujeme systém rychlé, pohodlné a cenově dostupné veřejné dopravy, která bude časově srovnatelná s cestou automobilem. Tam, kde se takový systém nedá provozovat kvůli řídkému osídlení, musí zůstat zachována základní obsluha veřejnou dopravou pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí jet autem.
 • Chceme stanovit priority druhu dopravy a dopravní obslužnosti, včetně jejich vzájemného propojení. Upřednostníme páteřní síť veřejné dopravy, především železniční, aby nejen krajská města, ale též všechna rozhodující spádová centra v České republice i v blízkém zahraničí byla propojena levnou, rychlou a kvalitní hromadnou dopravou.
 • Budeme rozvíjet příměstskou kolejovou dopravu s využitím železnice, tramvají a kombinovaného systému tram-train a podporovat aglomerační spolupráci spádového města s okolními obcemi. V Česku je řada míst, kde intenzita příměstské dopravy už dávno vyžaduje kolejovou dopravu. Někde lze využít potenciál železnice; jinde je možné prodloužit tramvajovou síť.
 • Zavedeme po etapách jednotnou jízdenku na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou. Naším cílem je systém, který již dnes funguje v některých krajích a na celostátní úrovni například ve Švýcarsku.
 • Zavedeme nejdříve jednotnou jízdenku na všechny vlaky objednávané státem a kraji, bez ohledu na výběr dopravce. Na základě existujících krajských systémů integrované dopravy postupně zahrneme vlakovou, autobusovou i městskou hromadnou dopravu do jednoho systému s jednotnou jízdenkou a navazujícími spoji.
 • Podpoříme kombinovanou dopravu, přičemž železnice obstará přepravní prostředky (kontejnery včetně speciálních) na rozhodující části trasy a automobilová doprava pak zajistí rozvozovou část, tzv. poslední míli.

Dopravní programové teze Strany zelených

Česká pirátská strana (č. 15)

Piráti shrnuli svou dopravní koncepci do několika klíčových oblastí:

 • Zrychlíme výstavbu nejdůležitějších dopravních tepen. Zasadíme se o řádnou přípravu projektů, jednodušší administrativu, aktivní a férovou komunikaci s občany a omezení možností pro spekulanty.
 • Zajistíme dlouhodobé zdroje a stabilní plánování. Ze SFDI vyčleníme fond pro investice do výstavby železnic a stanovíme limity pro její dlouhodobé úvěrové financování.
 • Prosadíme výstavbu vysokorychlostních tratí v co nejkratších termínech a s účastí českých vysokých škol. Vysokorychlostní železnice znamená provozní rychlost minimálně 250 km/h.
 • Zastavíme politické trafiky v Českých drahách a prosadíme, aby zveřejňovaly smlouvy v registru smluv.

Dopravní programový web Pirátské strany

TOP 09 (č. 20)

Strana pod vedením Miroslava Kalouska ve svém programovém dokumentu o dopravě konstatuje následující:

Česká doprava potřebuje celkový restart. […] Železniční doprava dlouhodobě zaostává za vyspělými zeměmi, nereaguje na moderní trendy a měnící se poptávku cestujících. Špatná dopravní obslužnost vede k vylidňování některých jinak atraktivních regionů a ke koncentraci obyvatel v předměstích. Nákladná modernizace železničních koridorů není dokončená a nepřinesla efekty, které se od ní očekávaly.

Jako základní opatření na dráze proto chce:

 • připravit realizaci rychlých železničních spojení včetně speciálního zákona
 • nepřipustit zvýhodňování státních dopravců před soukromými

Strana komentuje roli železnice takto:

Pro železnici pokládáme na příští desetiletí za hlavní infrastrukturní projekt výstavbu rychlých spojení, jejichž klíčovou součástí jsou vysokorychlostní tratě, které nabídnou zcela novou veřejnou službu v podobě kvalitní dopravní obslužnosti celého území České republiky a kratší časové dostupnosti metropolí okolních států. Stavby budou projektovány podle místních podmínek na konstrukční rychlosti 300–350 km/h na samostatných drážních tělesech a budou umožňovat odbočení na koridorové a regionální tratě.

Program TOP 09 pro oblast dopravy

ANO 2011 (č. 21)

Hnutí Andreje Babiše v těchto volbách obhajuje post ministra dopravy, na němž působil nominant hnutí uplynulé čtyři roky. V úvodu programového dokumentu vnímá strana dopravní sektor především optikou infrastruktury:

Investice, investice, investice! Česká republika je krásná země a každá koruna, kterou investujeme, se nám mnohokrát vrátí. A je jedno, jestli jde o rychlovlaky, nové kilometry silnic, výstavbu škol, školek, jeslí, domovů důchodců, sportovišť, renovaci vlakových nádraží či obnovu památek.

Poté je program pro rozvoj infrastruktury koncipován spíše obecně:

Zásadní priorita je propojení krajských měst efektivní sítí dálnic. Města na silnicích 1. třídy musí mít obchvaty tak, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra. Stát musí rovněž garantovat a podporovat spolehlivou „veřejnou“ dopravu na železnici i na silnici. Do dopravní infrastruktury zařadíme i moderní a ekologické módy dopravy – vysokorychlostní železnici, auta na alternativní pohon a autonomní vozidla.

Své cíle v dopravě strana vnímá takto:

 • Zajistíme dlouhodobě stabilní a předvídatelné financování celé dopravní infrastruktury, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 % HDP.
 • Přijmeme cílená opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti ekologické železniční dopravy jako celku proti ostatním dopravním módům.
 • Zajistíme férové soutěžní prostředí na železnici (možnost liberalizace), zároveň ale neohrozíme postavení národního dopravce, který poskytuje veřejnou službu na nevýdělečných linkách.
 • České dráhy odpolitizujeme a budeme definovat jejich postavení jako národního dopravce a vyřešíme budoucnost ČD Cargo.
 • Urychlíme budování systému rychlých spojení (VRT). Učiníme veškeré nezbytné kroky k zahájení stavby těchto tratí tak, aby mohly využít evropské financování. Prioritou je osa Berlín – Praha Brno – Ostrava.
 • Vlaková nádraží konečně opravíme – budeme investovat do oprav cca 60 nádraží až 8 miliard Kč.

Kompletní programový dokument hnutí ANO

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (č. 24)

Lidovci svůj program nestaví kolem resortů, nýbrž klíčových tematických okruhů strany. Dopravy se týkají následující programové body:

 • Vytvoříme jednotný tarifní a odbavovací systém (cestování na jeden jízdní doklad jakýmkoliv dopravcem) na celostátní úrovni = nebudeme vytvářet systém nový, ale naopak rozvineme systém stávající.
 • Zasadíme se o efektivní fungování Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře = zajistíme účelné využívání kapacity železničních tratí nejen pro osobní, ale zejména pro nákladní železniční dopravu, čímž zvýšíme její atraktivitu.
 • Prosadíme výraznější liberalizaci železniční dopravy za podmínek výhodných pro stát a občany.
 • Zasadíme se za další rozvoj železniční nákladní dopravy podporou výstavby terminálů a veřejných překladišť silnice – železnice – voda s využitím výhod železniční a vodní dopravy.
 • Podpoříme vybudování nových železničních tratí tam, kde je to účelné, nebo modernizaci stávajících pro rychlosti 200 km/h a více = zavedení tzv. konceptu rychlých spojení hlavních přepravních proudů je nutnost (Drážďany – Ústí n/Labem – Praha – Brno – Břeclav, Brno – Přerov – Ostrava – PL/SK).
 • Zvýšíme atraktivitu železniční osobní dopravy = budeme prosazovat rychlou a efektivní revitalizaci železničních nádraží všude tam, kde je to účelné a podpoříme rychlou obnovu vozidlového parku stejně jako budování přestupních terminálů a odstavných ploch P+R, P+B.
 • Zabezpečíme citelné zvýšení bezpečnosti železniční a  silniční dopravy = systematicky budeme odstraňovat kritická místa (zejména úrovňové železniční přejezdy, nepřehledné křižovatky, nevyhovující dopravní značení).

Kompletní program KDU-ČSL

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (č. 29)

SPD se ve svém programu dopravním tématům nevěnuje nijak nad rámec následující věty:

Státní rozpočet musí realizovat zásadní a strategické investice v dopravě a infrastruktuře, které podpoří podnikatelské prostředí a možnosti.

Kompletní program SPD

Rozhodujte odpovědně

Je zcela samozřejmé, že výstavba vysokorychlostních tratí, integrované dopravní systémy ani otázka liberalizace nejsou prvním ani jediným faktorem, podle něhož se ve volbách rozhodujete. Přesto, pokud stále váháte a necháváte definitivní rozhodnutí na poslední chvíli, zkuste posoudit, jak moc si deset největších politických stran v zemi dalo záležet při tvorbě koncepce, která bude ovlivňovat vaše každodenní cesty a příležitosti dalších generací žijících v Česku. Žádná strana obvykle nemá schopnost naplnit svůj program stoprocentně, přesto sledujte, jakým směrem se ubírá myšlení jejich členů – a tak jak moc se svými programovými hesly budou řídit členové nové vlády, jež z těchto voleb vzejde.


Juraj Kováč Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 20.10.2017 (14:45)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa

More from Česká republika (celá)


Registered user joki  mail  
22.10.2017 (12:26)  
ANO 2011 (č. 21)
Urychlíme budování systému rychlých spojení (VRT). Učiníme veškeré nezbytné kroky k zahájení stavby těchto tratí tak, aby mohly využít evropské financování. Prioritou je osa Berlín – Praha Brno – Ostrava.
Už je po volbách, tak zas o téhle otázce uslyšíme tak za 3,5 roku. Když se pak bavíte s většinou lidí, tak to neberou jako efektivní přemisťování obyvatelstva ale jako stavařské loby, aby betonáři neumřely hlady. Skrátka špatná osvěta a podpora tomuhle systému dopravy. Viz. obstrukce ohledně zanesených variant v Ú.P. na Vysočině. https://jihlava.idnes.cz/trasa-pro-rychlovlav-vede-vysocinou-i-necekanymi-misty-pjl-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140120_095857_jihlava-zpravy_mkk
21.10.2017 (15:23)  
M 474 003: Jako každé volby... Že to vůbec někoho překvapuje.
20.10.2017 (17:14)  
Sliby, kecy a bláboly.

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko