..: Monografie stanic: Praha-Radotín :..

Nádraží Radotín, foto: Vítek_V Praha-Radotín - Po delší odmlce Vám redakce přináší další díl ze seriálu Monografie stanic, kde se autoři snaží přiblížit a popsat železniční stanici, k níž mají blízko. V dnešním pokračování představíme nádraží na jihozápadním okraji Prahy nacházející se v městské části Radotín. Tuto stanici byste našli na páteřní příměstské trati 171 vedoucí z Berouna do hlavního města Prahy, jejíž 16. částí je právě i Radotín. Nachází se nedaleko soutoku řek Berounky s Vltavou. Samotná stanice je situována nedaleko středu obce. Ačkoliv je Radotín okrajovou částí metropole, vlaky zde denně využije přes 3500 lidí. Tímto se tak umístil na 4. místě, co se do počtu přepravených cestující v rámci pražského uzlu týká. Právě sem totiž směřují i příměstské autobusové linky ze Středočeského kraje a v posledních letech i zde propukl stavební boom nových obytných domů. Pojďme si však v následujících řádcích přiblížit samotnou stanici, kterou si místní fandové železnice zkracují na "Rado."

Praha-Radotín, kolejiště, foto: Vítek_V Její největší rozmach se datuje do období kolem přelomu 70. a 80. let minulého století. Radotín byl tehdy dispoziční stanicí disponující třemi lokomotivami (dvě eletrické, jedna motorová), které zde zajišťovaly vozbu na přilehlé vlečky, ale především sloužily jako pomocné stroje pro ostatní vlaky - zajištění postrků, přípřeží a přepřahů. Kolikrát se stalo, že Radotín nepřijímal nákladní dopravu. Tehdy tak tyto vlaky stály odstavené po celé trati a přišel-li strojvedoucí do směny, mohl v lepším případě s vlakem popojet jen o jednu stanici, či celou směnu prostál na jednom místě, kde později vlak zamkl a šel domů. Oslovení pamětníci přitakávají a nejeden z nich se mi svěřil, že vlak určený k přepřahu byl kolikrát tak dlouhý, že byl tento úkon proveden přímo od vjezdu. Tehdy se ve stanici nacházelo mnoho provozních zaměstnanců, včetně přednosty, jeho náměstka, dozorčího provozu, dále se zde nacházelo osobní oddělení, datastanie, vozový disponent, sklad MTZ, nákladní a osobní pokladna, přítomen byl i vedoucí posunu se dvěma posunovači, strojvedoucí záloh a nezbytný výpravčí - tehdy dva ve směně. Do nedávna zde také sídlila místní základna OSŽ.

„Stará“ staniční budova doznala před několika lety „faceliftu“ v podobě nové fasády a těsně před koncem roku 2008 byly vymalovány i vnitřní prostory pro cestující. V nové výpravní budově bychom našli pracoviště SSZT Praha-západ – návěstního mistra, místnost vozmistra ČD Cargo, staničního dozorce a u zarážedla č. 6c směrem na Dobřichovice prostory SŽDC STO Karlštejn.

470.003 - jediný provozní kus přezdívaný "Kraken", turnusován je pouze na trati 171, zde opouští Hlavní město a míří k Hr. Kosoř, foto: Pavel Martoch Praha-Radotín, 2.nástupiště, foto: Vítek_V Praha-Radotín, pražské zhlaví, foto: Vítek_V 122.011 jede po nesprávné koleji s uceleným vlakem vozů Raj do Berouna, léto 2008, foto: Vítek_V 363.079 při cestě do Plzně podél předávacího kolejiště vlečky Lochkov, léto 2008, foto: Vítek_V 471.026 projíždí kolem napájecí stanice v Malé Chuchli, foto: Vítek_V

Železniční stanice Praha-Radotín disponuje 6 dopravními kolejemi s rozličnou délkou. Dále se v prostorách nádraží nachází boční rampa na vykládku materiálu. Stanice je vybavena dvěma zvýšenými a jedním ostrovním nástupištěm. V minulosti zde bylo provozováno několik vleček, zejména do podniků Tatra, ČKD, Janka a Technometra. Do dnešní doby vydržela provozní jen jedna. Tou je vlečka Lochkov do místní cementárny Českomoravského cementu, odbočující z koleje č. 2 v km 10,204. Předávací kolejiště bychom našli několik desítek metrů za dobřichovickým zhlavím. V poslední době je však vyhlídka na opětovné zprovoznění vlečky do areálu Pivovarů Staropramen a společnosti Kondor, zabývající se produkcí hutních materiálů, odbočující na pražském zhlaví ze 3. koleje v km 8,865.

Řízené směry výpravčím ve stanici Praha-Radotín:

  • trať 171 ve směru Dobřichovice (Beroun)
  • trať 171 ve směru Praha-Smíchov (Praha Hl.n.)
  • odbočka traťě 171 (resp. 521) ve směru Praha-Krč (Praha-Vršovice vj.n.)

Poslední vypravení vlaku výpravčím v žst. Praha-Radotín 8.12.2007, foto: vitek_V Radotín se v poslední době dostal do povědomí veřejnosti díky razantnímu nárůstu vlakové dopravy. Vlaky zde můžeme především v ranních špičkách vídávat každých deset minut, což nikde jinde v Česku zatím není. Poněkud paradoxní však je, že celou stanici má na starosti pouze jediný výpravčí. Vraťme se ale zpět k popisu. Nedaleko stanice se nachází sportovní areál místního Sokola, proslavený především každoročními mezinárodními lakrosovými turnaji. Za zmínku stojí i autobusový terminál, odkud vyjíždí na své linky autobusy pražské hromadné dopravy a dvou soukromých dopravců, Odtud se tak člověk může dostat na Zličín, Smíchovské nádraží, Zbraslav, Jižní Město, do Čenošic, Třebotova, Nových Butovic, či na Barrandov. S příchodem současného grafikonu však muselo zákonitě dojít k úbytku autobusů, které Radotín spojují s metropolí. Došlo to až do takové míry, že ve dnech pracovního klidu (víkendy, svátky) a ve večerních hodinách jsou lidé odkázáni jen na vlakovou dopravu, jejíž provoz zde bývá značně labilní. Mnohdy se tak stalo, že vlaky měly zpoždění, či byly odřeknuty a lidem bohužel nezbylo nic jiného, nežli se obrnit trpělivostí a dál čekat v naději, že na dalším vlaku do Prahy nedojde k poruše a dojede včas. Místní občané, odkázaní na vlaky, sepsali v nedávných dnech petici, v níž žádali společnost zajišťující pražskou dopravu (ROPID) o navrácení autobusů.

Plán ŽST. Praha-Radotín, foto: Vítek_V Věnujme se však nyní samotnému provozu a detailům zdejší stanice, která leží na páteřní trati 171 (170) spojující Prahu a západ Čech, včetně Německa. Neznalý cestující by touto stanicí projel bez zamyšlení, ale člověku, který se o železnici alespoň trochu zajímá, je jasné, že Radotín patří mezi dopravny, kde je dobré trochu přibrzdit a sledovat dění. Službu konající výpravčí dálkově ovládá odbočku Tunel, přes kterou trať vede po známém tzv. "mostě inteligence" a dále přes Prahu-Krč a Prahu-Vršovice čekací koleje dále na východ. Díky tomu tak cestující často vídají zde odstavené nákladní soupravy a lokomotivy čekající na přepřah. Odbočka však neslouží jen nákladní vozbě. Uplatňuje se také při výlukách, kdy jsou přes ní odkláněny osobní vlaky.

Praha-Radotín, boční rampa, dobřichovické zhlaví, foto: Vítek_V Radotín, GVD 07/08, foto: Vítek_V 451, letní výluka do Dobřichovic, 2007, foto: Vítek_V 151.001 mimořádně na Os, foto: Vítek_V ER 20-013 Praha-Radotín, foto: Vítek_V Praha-Radotín, přístavek s dopravní kanceláří, foto: Vítek_V

Praha-Radotín, dopravní kancelář, panel RZZ, foto: Vítek_VDopravní kanceláři dominuje 5 metrů dlouhý panel reléového zabezpečovacího zařízení III. kategorie z roku 1969, dále bychom v ní našli standardní vybavení určené k řízení provozu a nezbytné náležitosti, jako jsou pulty nouzového přestavování výměn a vybavování úseků, úsekové odpojovače trakčního vedení, hlavní elektrický rozvaděč apod. Díky nárůstu vlaků v posledních letech zde bylo nainstalováno elektronické hlášení vlaků staničním rozhlasem. Z provozního hlediska je tato část tratě stejnosměrné trakce se dvěmi napájecími stanicemi – u Malé Chuchle a Karlštejna. Veškerá návěstidla ve stanici jsou světelná s návěstní rychlostní soustavou a všechny koleje (mimo 5, 5b, 6a, 6c a 12a) jsou vybaveny kolejovými obvody. Vjezdy a odjezdy do (ze) stanice jsou zabezpečeny i z (na) nesprávné koleje. Na středním zhlaví se nachází pomocné stavědlo (PSt.1), které umožnujě místní ovládání výměn 14/16 a 15. Nesmíme však zapomenout na nezbytnou radiostanici pro komunikaci se strojvedoucími, zde typu TRS. V celém obvodu stanice bychom napočítali na 33 výměn ústředně ovládaných z dopravní kanceláře.

Délka kolejí žst. Praha-Radotín
1. kolej788 m
2. kolej814 m
3. kolej805 m
4. kolej 705 m
6. kolej595 m
8. kolej535 m

Praha-Radotín, dopravní kancelář, foto: Vítek_V Při pohledu na trať se dozvíme, že mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín funguje traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) II. kategorie, poloautomatický blok, do kterého jsou zapojena hradla Barrandov a Závodiště. Ve směru z Radotína do Dobřichovic je situace identická, do poloautomatického bloku patří hradla Kosoř, Kazín a Horní Mokropsy. Trať na Tunel je až k odbočce dvoukolejná, odtud je pak dále do Prahy-Krče kolej jedna. Odbočka samotná je vybavena releovým zabezpečovacím zařízením III. kategorie a umožňuje jak dálkové, tak místní ovládání. Faktorem, který do značné míry komplikuje řízení provozu a práci výpravčích je počet přejezdů. Jen mezi Smíchovem a Dobřichovicemi bychom jich napočítali 8. I Radotín však neunikl úsporným změnám a tak i zde výpravu vlaků přebraly vlakové čety.

Praha-Radotín, kolejiště_2, foto: Vítek_V 451.063+451.045, při letních výlukách několikrát mimořádně spojené dvě 6vozové jednotky řady 451, zde před zastávkou v Černošicích, foto: Vítek_V 451, nedaleko Radotína po trati do Dobřichovic se z pastvin ve Všenorech naskytá panorama na trať a Radotín v pozadí, foto: Vítek_V 752.001 na dispečerském výkonu S13 před vjezdem na Odbočku Tunel, rok 2007, foto: Vítek_V 740.534 přepravuje soupravu metra na rekonstrukci do Plzně., foto: Vítek_V 750.199 v čele 1.nsl.67864 na mostě Inteligence takto zachycen z Chuchelského háje, délka vzdušnou čarou 1,5 km, foto: Vítek_V

Mapa tratě 171, foto: Tomáš Kraus, http://trat171.ic.cz/ Traťová rychlost již od Smíchova drží hodnotu 100 km/h, ta se za Radotínem snižuje na 80 km/h a do té doby rovná trať se začíná klikatit podél úbočí lesa a směřuje ke Hr. Kosoř, odkud pokračuje přes obec Černošice až k železničnímu mostu přes Berounku, dále kolem Hr. Horní Mokropsy a zastávky ve Všenorech do Dobřichovic. Vydáme-li se však z Radotína na opačnou stranu, vlak nabere rychlost a cestující si málem neuvědomí, že míjí Hr. Závodiště, pojmenované právě podle nedalekého stánku dostihového sportu ve Velké Chuchli. To již vlak brousí oblouk přes chuchelskou zastávku, vedle sebe již od Radotína stále majíc odjezdovou a vjezdovou kolej na Odb. Tunel. V kilometru 6,290 překračujeme přejezd a hlavní trať začíná pozvolna klesat, zatímco obě koleje Jižní spojky stoupají k ústí tunelu. My však pokračujeme dále na Smíchov a míjíme napájecí stanici v Malé Chuchli. Jedeme-li jednotkou řady 451, dopřejeme si při stažení sběrače chvilkové přítmí. Za několik desítek metrů se nad námi již tyčí "most inteligence," který souběžně s rychlostní silnicí č.4 známou jako Strakonickou, podjíždíme. Po levé straně míjíme Barrandovské skály, ale to se již trať začíná kolem stejnojmenného hradla stáčet pod Barrandovský most a při pohledu na zlíchovský kostelík Svatého Filipa a Jakuba míjíme vjezdové návěstidlo do stanice Praha-Smíchov.

Autorský text ŽelPage

Použité materiály a zdroje: mapa tratě 171 - trať 171.ic.cz; fakta a historie o stanici - výpravčí žst. Praha-Radotín


Vítek_V | 8.3.2009 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže ŽelPage

More from ČR Praha


  1 2      Zpráv na stránku:   
Registered user čunče  mail  
09.03.2009 (19:11)  
Vališ:
Nikoliv. Na hradlech jsou sice koncová a počáteční hradla, ale do sousedních reléovek není AHR. Je tam jen úvazek pro odhlášky.
09.03.2009 (18:46)  
S tím ZZ mezi Radotínem a Smíchovem je to zamotanější:
Radotín - Závodiště - AH
Závodiště - Barrandov - HPB
Barrandov - Smíchov - AH

Tu kombinaci banalizace jedním směrem AB a druhým Hláska snad používají na někde Slovensku.
Registered user JB 
09.03.2009 (14:25)  
Autoblok, jistě.
09.03.2009 (14:20)  
JB: Drobnost, 10 minut /v několika případech i 7/ mezi osobními vlaky - míněno v obou směrech ;)
Nejsem si jistý, ale jaképak je na té trati ZZ, případně je na ní instalován autoblok? Pochybuji, že tam jsou hradla ..
Registered user JB 
09.03.2009 (14:16)  
Drobnost: 10 minut mezi osobními vlaky (míněno jistě v jednom směru) je taky mezi Kuřimí a Židenicemi.
Registered user čunče  mail  
09.03.2009 (10:16)  
Dobrej článek, ale jednu výtku mám:

Banalizace jest úředním povolením jezdit v protisměru bez zpravování písemným rozkazem. Fíra to pozná ze sešiťáku. Banalizace se povoluje na základě dodržení určitých zásad, z nichž naprosto nejdůležitější je osazení vjezdových návěstidel z nesprávného směru a to v obou směrech (tedy v obou sousedních stanicích - nelze povolit banalizaci jen například pro jízdu do Radotína, ale z Radotína ne). Obousměrnost traťového zabzař vcelku nehraje roli (v jednom směru může být AB, v druhém jen hlásky, nebo AHr, nebo jen traťový souhlas.
Takže u Radotína je banalizace POUZE mezi Tunelem a Radotínem. Navíc je na těchto kolejích jedna zvláštnost - nemají traťové souhlasy, místo toho se používají pro jízdy v "protisměru" tlačítka, která se musejí stisknout současně se stavěním vlakové cesty. Označník u Odjezdové koleje je z radtína vysunut až k Tunelu.
09.03.2009 (8:16)  
milos: V pracovní dny ráno jede z Radotína na hl.n. celkem 5 osobních vlaků, tvořených rychlíkovými soupravami, které pak z Prahy odjíždějí na R 752, R 705 (Galán), R 251, R 867 (Svitava) a R 754. Souprava pro zmíněný R 251 stojí pak na hl.n. pouze 15 minut. Více na mém webu zde:
http://trat171.ic.cz/index.php?pg=soupravy&useky=
09.03.2009 (6:41)  
mara.t: Já to teď hledat nebudu, ale na stránkách ROPIDu je přehledná mapka s jednotlivými čísly. Dokonce tam má Radotín nějakých 4700 kaštanů, co se obratu týká.
Registered user milos  mail  
09.03.2009 (0:30)  
pikehead: jak je to mysleno s tim wroclawskym rychlikem? ofiko ma start na hlavaku, ne?
08.03.2009 (19:34)  
Autorovi-om patrí velká vďaka za túto monografiu Radotínskej žst. Zaujímam sa o trate,spojky a pod. v mestských aglomeráciách.Do budúcna by som privítal aj ďalšie "mestské" žst. v Prahe,Plzni alebo Ostrave...pekné foto,popisy zab.zar., foto DK, schéma stanice... EŠTE RAZ SUPER !!!
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko