..: Stoupovo parní povídání :..

354.195, Vodná - Bečov nad Teplou, foto: topič Tetelil se vzduch letní kdesi u Turnova a válet se na prosluněné mezi na hraně remízku bylo milo. To písknutí v dálce nebylo možno přeslechnout. Se zpožděním dolehl jako šepot zvuk výfuků parní mašiny, kužel dýmu hnaného výfukovou parou bylo na kilometry vidět dřív. Zvuk výfuků sílil a zrychloval a sléval se, jak s rostoucími otáčkami kol přestalo být možno jednotlivé výfuky počítat. Čtyři rány do výfuku na jednu otočku hnacích náprav. S rostoucí rychlostí se zvuk sléval v hukot. A tu zvuk zcela zmizel, jak vlak klikatá trať zavedla za terénní vlnu, či les, opět se štěkot stroje nabírajícího rychlost před stoupáním ozval, aby zase zmizel. A po krátké chvíli ticha objevil se vlak v nedalekém zářezu. Hlasitě štěkající Všudybylka statečně táhla čtyři papíráky osmidveřáky proti stoupání a už začínala mít dost. S každým metrem, každou otáčkou náprav klesala rychlost a výfuky byly pomalejší, hlasitější a naléhavější. Sousední chalupářka, hlavu v dlaních, lkala, že jestli se otočí vítr, bude mít zase prádlo plné sazí. Vítr byl milosrdný, strojní četa svůj stroj dobře vedla, rychlost a výfuky se ustálily a najednou ticho – za vrcholem stoupání fíra zavřel regulátor a bylo slyšet jen odvalování kol po kolejnicích a jejich klapání na spojích. Na tato představení se nevybíralo vstupné, na tato představení se nevyvěšovaly plakáty. Na tato představení si člověk jen musel udělat čas, mít trpělivost a umět naslouchat, vnímat i vůni kouře smíšeného s výfukovou parou nasáklou strojním olejem z válců. Kdy to bylo? Už nevím, ale Těšnov byl ještě v provozu.

Proč

Původně to by jen takový okamžitý nápad – pro pár parních bláznů hodit do tabulky vybrané parametry některých kotlů strojů DR a ČSD a nad tím moudře diskutovat. Stejně – ti machři, co to vymysleli, zkonstruovali, asi už nejsou mezi námi – tak jen taková vzpomínka na zašlou slávu. Zašlou?

A k tomu v dobrém ozval se hlas kritický – neblbni – těm pojmům už dneska nikdo nerozumí, nezná je. Vy se tu zasvěceně bavíte o něčem, co většina čtenářů v provozu nezažila, odborná literatura nová skoro není a na netu informací poskrovnu. Pochlap se, nachytři. Proč já? Jsem elektrikář, ne strojař! Tak s chutí do toho a půl je hotovo. Bez rovnic a odborných definic – ty si račte dohledat v odborné literatuře, v učebnicích. Nicméně předpokládám alespoň nejelementárnější základy fyziky a mechaniky, jako kolo na hřídeli, páka a obdobné. Takové povídání o parních mašinkách.

387.018, Odb. Brno-Židenice, foto: Drahos Svestka 423.094 + 434.2186, Nejdek-Suchá - Nejdek, foto: topič M 124.001 + 434.1100, Krupá - Lužná u Rakovníka, foto: topič 434.2315 + 524.1117, Rumburk, foto: Drahos Svestka 464.014 + 556.0426, Česká Lípa hl.n., foto: Dahos Svestka 556.0131 + 556.0439, Střelice, foto: Drahos Svestka

Bylo nebylo – aneb jak to vzniklo

Základem je uvařit vodu, udělat páru, tu vhodně lapit a řízeně připouštět do válců, rozdělovat před píst a za píst a odvádět pryč. A hele! Ono se to hýbe! Ono to koná práci. Vpřed a vzad a stále dokola. Jenže – ouha – sem-tam, sem-tam, ale my potřebujeme otočit kolem. Čili převést pohyb posuvný na rotační. A to nám umožní křížák a ojnice. Strojní součást pevně, avšak rozebíratelně spojená s pístní tyčí (též pístnice). Aby se křížák hýbal jen žádoucím směrem, totožným s pohybem pístu a pístní tyče, je veden (kluzně uložen) pravítky – nosníky, v nichž klouže sem a tam. V křížáku je ložisko pro čep společný s ojnicí. Ojnice v tomto uložení koná pohyb shodně s křížákem, a kýve se na společném čepu; její druhý konec však je umístěn na ojničním čepu hnací nápravy, který je vyosen vzhledem k ose nápravy. Tak působí ojnice jako páka, přenáší sílu, pohyb a roztáčí nápravu. Druhý konec ojnice tak vykonává pohyb kruhový. Kdyby byl válec jen jeden, bylo by působení na páce kvůli její měnící se poloze po kružnici velmi nerovnoměrné a to přesto, že parní stroj (na pístnici) má konstantní průběh momentu. Proto se užívají válce nejméně dva. (Například dvojčitý stroj.) Ojniční čepy na opačných stranách hnací (hnané) nápravy jsou pak přesazeny o 90 stupňů. Píst každého válce projde za jednu otočku hnací nápravy oběma krajními polohami ve válci – z toho plynou u dvojčitého parního stroje čtyři výfuky páry za otočku.

Dělat oheň, vařit vodu, lapat páru

Oheň, rošt, skříňový kotel

Řez kotlem, foto: Emoscopes; český popis: stoupa; česká grafika: Radek Papež Oheň hoří na roštu v topeništi. Rošt umožňuje mezi roštnicemi propadání popela do popelníku a zároveň přístup vzduchu nezbytného pro hoření. Rošt má některá pole sklopná – pro odstranění popela, v horším případě spečeniny – škváry. Moderní rošty mají některá roštní pole natřásací (Houlson). Topeniště je obklopeno vnitřními stěnami skříňového kotle, dole uzavřeného nožním rámem, který je kluzně uložen na rámu lokomotivy (kvůli tepelné roztažnosti kotle). Kovové (dříve měděné, nověji ocelové) stěny kotle však nesmí být vystaveny přímému působení plamenů. Proto je po stranách topeniště vyzdívka a nad topeništěm vyzděná klenba ze žáruvzdorných šamotových cihel. Za tuto klenbu, směrem ke stropu topeniště (rovněž vnitřní stěna skříňového kotle), směrem k trubkovnici, prostupují jen horké plyny ze spalného procesu (hoření). V tomto prostoru dochází k největšímu vývinu, prostupu a sdílení tepla, který vede k nejintenzivnějšímu varu vody. Vnitřní plocha skříňového kotle, resp. plocha obklopující topeniště se nazývá přímá výhřevná plocha. Mezi vnitřní a vnější stěnou skříňového kotle jsou kotelní rozpěrky – speciální duté šrouby s konci zalitými olovem (olovník). Dále zadními stěnami skříňového kotle prostupuje topný otvor s dvířky topeniště a připojovací body armatur vodoznaků. Přední část skříňového kotle je uzavřena trubkovnicí a přechází v ležatý kotel.

Ležatý kotel, parojem, přehřívák

Ležatý kotel, většinou válcového tvaru, je spojen (snýtován, nověji svařen) z několika kotelních kroužků a na obou stranách je uzavřen trubkovnicemi. Do otvorů v trubkovnicích jsou zaválcovány žárové trubky, jimiž prostupují horké kouřové plyny vpřed do dýmnice, která bezprostředně navazuje na ležatý kotel. Plocha žárových trubek tvoří nepřímou výhřevnou plochu kotle.Prostor kolem trubek a spojitě nad vnitřní stěnou skříňového kotle – která je zároveň stropem topeniště, (logicky i mezi bočními a zadními stěnami) je naplněn vodou. Nad hladinou vody vytváří se pára, zaplňuje zbylý prostor (parní prostor) a jímá se v parojemu – nejvyšší bod parního prostoru. Stálá dodávka tepla zvyšuje teplotu a tlak páry v uzavřeném prostoru až na provozní tlak. Stále však jde o páru nasycenou, mokrou. Pára z parojemu přes regulátor prostupuje do skříně přehřívacích článků umístěné v horní části dýmnice při trubkovnici. Odtud – na principu dalšího tepelného výměníku – jsou napojeny přehřívací články – dlouhé trubky ohnuté do tvaru velmi štíhlého „U“ a ohybem napřed vsunuté do žárových trubek. Těmito přehřívačovými trubkami proudí nasycená pára a přehřívá se na teplotu 350 i více stupňů. Tím dostává schopnost účinněji konat práci, zejména i expanzní. Přehřátá pára postupuje potrubím do šoupátkových komor válců a odtud přepouštěcími kanály do válce, k pístu, kde expanduje = pohne pístem.

Dýmnice, dyšna, výfuk

Dýmnice je prostorem, kde se stýkají kouřové plyny a výfuky páry která vykonala práci ve válcích. Z jedné strany je dýmnice uzavřena přední trubkovnicí válcového kotle, ze strany druhé dýmničními dveřmi. Dýmnice je pevně spojena s blokem válců a rámem – jediný pevný spoj kotle s rámem. Pro dosažení vhodného tahu v kotli, pro dobré hoření, vývin tepla a páry, využívá se výfuková pára. Ta proudí z válců vhodně tvarovaným dýzami (tryskami) do dyšny umístěné pod komínem. Prouděním dyšnou výfuková pára strhává s sebou kouřové plyny a společně, často s razantním zvukovým efektem, proudí tato směs plynů komínem do volného prostoru. Přitom v dýmnici vzniká vůči okolnímu prostředí podtlak podporující proudění vzduchu roštnicemi do topeniště a po hoření i kouřových plynů kotlem. Při zavřeném regulátoru používá se pomocná dmychavka, (někdy též blafoun, fukač nebo syčák), kterou se do dyšny přivádí ostrá pára z kotle k vyvolání tahu. Nutno použít při manipulaci s dvířky topeniště, aby se předešlo zášlehu ohně do boudy. Soustava sít dále v dýmnici zachycuje značnou část nespálených a nespalných polétavých zbytků po hoření – sazí. Proto je třeba dýmnici, obdobně jako popelník, pravidelně čistit.

Nadlepšení

K zvětšení přímé výhřevné plochy byly do prostoru skříňového kotle na topeništěm, pod stropem, umísťovány varné trubky a dále byla posunuta zadní trubkovnice směrem vpřed – čímž vznikl prostor – spalovací komora. Největší účinnost při vývinu podtlaku v dýmnici vykazovala dyšna KylChap, vyvinutá strojvůdcem Kylälä (Finsko) a inženýrem Chapelonem (Francie).

556.0294, Rumburk, foto: Drahos Svestka 498.106, Dolní Loučky - Tišnov, foto: Drahos Svestka 475.194, Bílovice nad Svitavou, foto: Drahos Svestka 475.179, Praha hlavní nádraží - Výh. Praha-Libeň Vítkov, foto: topič 475.179 + 498.022, Praha hlavní nádraží, foto: topič 475.1121, Letohrad, foto: Drahos Svestka 475.1139, Brno hlavní nádraží, foto: Drahos Svestka

Řídit výkon, rozdělovat páru

Výkon parního stroje řídí strojvůdce dvěma navzájem souvisejícími způsoby. Ovládáním regulátoru (množství páry) a nastavením rozvodu páry (plnění válců – tedy doba, po kterou šoupátka otevřou přepouštěcí kanály do válců před, resp. za píst – vnitřní rozvod). Pára je schopná expandovat, proto nedochází zpravidla nikdy k plnému plnění. Naopak, při vyšších rychlostech je plnění válců menší (otevřeny kratší dobu) a menší množství páry více expanduje. Regulátor, umístěný v parojemu nebo jeho blízkosti, se ovládá u strojů ČSD zpravidla táhlem vně kotle, u strojů DR hřídelí uvnitř kotle. Poloha páky regulátoru vpředu je zpravila zavřeno. Rozvod páry se nastavuje buď vřetenem, nebo pomocí pneumatického servomotoru. Nastavením rozvodu určí se poloha kamene v (zakřivené), kyvně uložené kulise rozvodu. Pohyb kulisy a následně i pohonu šoupátek odvozuje se od pohybu křížáku a protikliky na ojničním čepu přesnou soustavou pák – tyčoví rozvodu páry, též vnější rozvod.

Napájení vodou a bezpečnost.

K napájení kotle vodou je třeba vodu dopravit z tendru – vodní vany, a překonat tlak páry v kotli. Dříve se používala napájecí pístová čerpadla (u DR strojů stále), u ČSD přednostně sací i nesací injektory (Friedmann) na výfukovou i ostrou páru. Proud páry strhává s sebou napájecí vodu, smísí se s ní – tím ji i předehřívá a žene ji vysokou rychlostí přes vstupní armaturu do kotle (též napájecí hlava – pustí dovnitř, ne však ven). Rychlost se získá vhodným tvarováním trysek – dýz v injektoru.

Sledování hladiny vody v kotli je nejdůležitější nutnost pro bezpečný provoz parní lokomotivy. Strop topeniště musí být s patřičnou rezervou vždy zaplaven. Jinak by v důsledku nepřiměřeného tepelného namáhání stropu topeniště mohlo dojít k vytavení olovníku, nevratným strukturální a pevnostním změnám skříňového kotle a k jeho explozi. Ke sledování hladiny slouží vodoznaky – povinně dva – na zadní straně skříňového kotle. Dále je kotel vybaven dvěma pojišťovacími ventily (u ČSD typ Pop-Coale), které bývají umístěny na parojemu, u novějších strojů na skříňovém kotli.

Kdo maže, ten jede

Mazání strojních součástí – ložisek a kluzných ploch je nezbytnou nutností, které je třeba věnovat průběžnou péči, Zejména u parních lokomotiv, kdy většina ložisek je kluzných – na nápravách, ojnici a spojnicích, tyčoví rozvodu, pravítkách křížáku, ale i ložiskových domcích, otočných čepech podvozků, běhounu a tak dále. Zvláštní pozornost je nutno věnovat parnímu stroji jehož kluzné součásti musí být průběžně mazány (prostřednictvím mazacích lisů) strojním olejem schopným snášet vysoké teploty.

Další zařízení

Pouze výčet, s připomínkou, že jsou hnána samostatným malým parním strojem – kompresor, případně i dva, na doplňování stlačeného vzduch brzdové soustavy stroje i vlaku, u moderních strojů k ovládání pomocných pohonů (servo), turbodynamo pro elektrické osvětlení, mechanický přikladač s parním strojem na stroji nebo tendru, písečníky, odkalovače. Nezbytností jsou hrábla a háky pro kucení ohně v klidovém stavu uložené v trubce v tendru.

Personál a péče o stroj

U strojvedoucího se vyžadovalo krom zdravotní způsobilosti vyučení ve strojním, zámečnickém oboru, praxe topiče. Stroj byl do péče často strojní četě přidělen. K denním úkonům (po směně) patřilo čištění stroje, vyčištění popelníku, dýmnice, doplnění maziv, promazání a doplňování vody průběžně i při nácestných zastávkách během směny. Drobné opravy, přetěsnění, kontrola a utažení rozebíratelných spojů – prováděny průběžně, nebo v depu – a to včetně opravy – vylévání ložisek tyčoví. V pravidelných intervalech prováděno vymývání kotle od usazenin (kamenec). Při pravidelných prohlídkách a opravách v dílnách strojvůdce často stroj doprovázel a na prohlídce či opravě se podílel. Provozní stroje byly mimo výkon udržovány v teplém stavu, prováděli předtápěči v depu. Stroj ze studeného stavu do výkonu se roztápěl 6 až 8 hodin – pro pozvolné prohřátí a tepelnou dilataci materiálu.

Čištění dýmnice ř. 433, foto: Drahos Svestka; popis: stoupa; grafika: Radek Papež Řada 434.2, foto: Drahos Svestka; popis: stoupa; grafika: Radek Papež Uložení dýmnice ř. 52, foto: stoupa; popis: stoupa; grafika: Radek Papež Ř. 475.0, foto: Drahos Svestka; popis: stoupa; grafika: Radek Papež Popis části vnějšího rozvodu BR 95, foto: stoupa; popis: stoupa; grafika: Radek Papež

Závěr a poděkování

Pokusil jsem se popsat trochu lidskými slovy parní mašinku pro ty, kteří ji v provozu nezažili. Nebo neměli možnost si o ní přečíst v odborné literatuře i laikům formulačně dostupné. A trošku jsem chtěl složit hold těm, kdo ty mašinky vymýšleli, konstruovali a vyráběli, s tužkou, kružítkem a logaritmickým pravítkem, bez kalkulaček a počítačů, bez animace a simulace jakýchkoliv stavů. Čisté, krásné mechanické inženýrství.

A velmi děkuji pánům D. Švestkovi a R. Papežovi za odborné konzultace a pomoc při zpracování, mimořádný dík pak paní Lence Kopečné za oponenturu v průběhu prací.

Autorský text.

Zdroj: Wikimedia Commons


stoupa Poslat mail autorovi | 12.5.2013 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Vozidla

Další z regionu Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   
13.05.2013 (23:23)  
Víte co, když jste tak zvídavej, kukněte se sem:
http://priruckaprostrojvudce.ic.cz/dil1/index.htm
Začněte někde na straně 56 a jestli to do 70. strany nepochopíte, tak jste ztracenej případ :-)
13.05.2013 (23:22)  
Sim, případně další:
Nejlepší literaturou pro zájemce o parní lokomotivy je Příručka pro strojvedoucího - třeba http://www.priruckaprostrojvudce.ic.cz . Pasáž o injektorech je pak zde: http://www.priruckaprostrojvudce.ic.cz/dil1/ipage00056.htm
Přeji pěkné čtení.
Stoupovi děkuji pěkný osvětový článek.
registrovaný uživatel Sim 
13.05.2013 (22:48)  
Keprt > prave v tomhle popisu v linku to "neco" chybi - premena rychlosti vody na tlak vyssi, nez byl tlak puvodni, je mozna jen v pripade, ze uz pohybova energie vody je vyssi. K tomu navyseni energie muze dojit jedine diky kondenzaci pary na vodu v podobe "urychleni" vody ... pokud je tohle to klicove "neco", diky cemu to muze fungovat (treba misto umoreni energie na zvyseni teploty vody), cekal bych to v popisu (takhle mi to prijde jako popis funkce pohonu auta bez zminky o diferaku, prestoze se bude resit jeho samosvornost nebo uzaverka).

edit: Pavel Randák > diky za popis ... pokud to probiha spojite, jak se tento dej "startuje"? Predpokladam, ze se "tam" (do prostoru s normalnim tlakem, takze ten system v tuto chvili musi byt otevreny ... je to na vami linkovanem obrazku bily prostor?) foukne para, ktera s sebou strhne vodu. Diky tomu ma ten proud vetsi setrvacnost a i kdyz muze do bile, nejde tam, ale do leve zelene oblasti ... jakmile tlak v zelene oblasti naroste na patricnou hodnotu aby prolezl pres jednosmerny ventil, muzu ubirat na vstupnim tlaku - primichavat vami zminovanou vyfukovou paru, dokud to neprezenu :-)
13.05.2013 (22:45)  
Ještě jsem našel obrázek injektoru, jestli trošku vládnete anglicky:
http://album.atomic-systems.com/showPic.php/30553/injector.jpg
13.05.2013 (22:34)  
Pokusím se ještě polopaticky popsat injektor: Základem funkce je zmiňovaná Bernoulliho rovnice, která říká, že součin tlaku a rychlosti proudící kapaliny je konstantní. Ten nejprimitivnější injektor má dvě hubice. První se ve směru proudění páry zužuje, v ní proudící pára zísává u ústí vysokou rychlost, ale má malý tlak. Za ústím následuje mezera, kde se pára smísí s vodou z tendru a směs vletí do druhé hubice, která se zase rozšiřuje, takže proud se zpomaluje a roste tlak, voda tak získá dost velký tlak, aby zvedla kuželku zpětného ventilu a překonala tlak v kotli. Děj probíhá spojitě, bez pulsací. Při vhodně zvolených tvarech hubic lze dosáhnout toho, že tlak hnací páry může být výrazně nižší, než tlak v kotli a tak lze k pohonu injektoru použít i výfukovou páru (o tlaku cca 1 bar, v kotli může být barů i 20). Tím si ještě zlepším termodynamickou bilanci, protože takhle mohu zrecyklovat značný podíl výfukové páry, ušetřím vodu a neztratím výparné teplo té recyklované páry, které by jinak vyletělo komínem (pro hnidopichy - injektor na výfukovou páru potřebuje taky trochu páry ostré, ale ne moc).
Ad kouřovky: ve veškeré česko - německo - rakouské literatuře se tak prostě říká trubkám, ve kterých jsou články přehřívače a to i když je přehřívač malotrubný. Předpokládám, že terminologie je převzata od zde jmenovaného Schmidta. Literatura britská (nějaký Gresley) používá termíny small a flue (superheater) tubes.
Ad kloubové rozpěrky - v těch žádné olovo není. Používají se ve stropě topeniště, kde nejsou zašroubovány v plášti kotle ale jsou ukončeny kulovou plochou a uloženy v kulovém pouzdře přivařeném k plášti kotle. Ke stropu topeniště jsou uchyceny obvyklým způsobem. Důvodem tohoto řešení je možnost pohybů topeniště vůči plášti kotle při dilatacích.
Ale napsal jste to krásně, pane. Já bych to s takovým entusismeme nedokázal!
registrovaný uživatel Keprt 
13.05.2013 (22:27)  
Sim: ten link na wiki (topič, 16:37) obsahuje naprosto všechno podstatné v jednoduché formě. Dovolím si kopírovat to zásadní:

Pára z kotle v něm (injektoru) proudí nejprve soustavou zužujících se trubic. Tím se její tlak přemění na rychlost. Rychlostí blízkou rychlosti zvuku vnikne pára do vodního prostoru čerpadla. Tam předá svou rychlost vodě, v níž zkondenzuje. Prudce se pohybující voda v soustavě rozšiřujících se trubic přemění svou rychlost na tlak (vyšší než původní tlak vstupující páry) a přes zpětný ventil proniká do kotle.

Ten klíčový princip, to "něco", co hledáš, je zákon zachování energie. Bernoulliho rovnice je jeho aplikace na proudící systémy. Rychlost média = kinetická energie, tlak média = potenciální energie. Disipaci (v tomto principiálním náhledu) nemá smysl uvažovat.
registrovaný uživatel Sim 
13.05.2013 (21:53)  
stoupa > kdyby dosavadni samostudium pomohlo, neprudil bych s tim tady. Jenze jsem mimo obor a zatim kazdy z oslovenych, kdo k tomu mel profesi bliz, se k tomu stavel stejne jako topic: "funguje to? Funguje, tak v tom nestourej".

hank > Bernoulliho princip mi problem nedela, ale aby vubec k nemu mohlo dojit, musi neco nekam proudit, tedy musime mit rozdil tlaku ... ten v prvni fazi mame - tlak v kotli a tlak mimo nej. Takze to s pomoci pana Bernoulliho foukneme spravnou tryskou do vody s normalnim tlakem (protoze jinak by to tam nefoukalo) a tady se stane "neco", co zpusobi, ze se te vode chce zalizt zpatky do stlacenyho prostoru s puvodnim tlakem.

Reci suche teorie to "neco" evidentne souvisi se skupenskym teplem, ovsem Flaizerova teorie (vyhraty hrnek, studena voda) mi neprijde jako relevantni priklad, protoze tady to je opacne - hrnek se studenou vodou a do ni fouknem prehratou paru. Predpokladam, ze para musi zkondenzovat, takze pri tom dochazi nikolik v k narustu, ale naopak k prudkemu poklesu tlaku... takze tudy cesta k vysvetleni nevede.
Druhym efektem je, ze ma proud vody v injektoru velkou rychlost a tedy pohybovou energii ... tudy by cesta vest mohla, jenze pro prekonani tlakoveho rozdilu je potreba stejna energie, jaka se uvolnila diky predchozimu poklesu tlaku. Perpetuum mobile to neni, takze bud to musi pulsovat (napred rozpohybovani vody a pak prepnuti na vetev se zpetnym ventilem, dokud neklesne rychlost), nebo se diky skupenskemu teplu zvysi pohybova energie vody vic, nez jen o rozdil tlaku pary a tato "rychla voda" pak pres jednosmerny ventil dobrovolne leze do vyssiho tlaku (na stejnym principu, jako za sutrem v rece vznikne vlna a voda zde tece do kopce).

topič > pokud budu mit zahradni hadici a budu ji jeji konec drzet vys, nez je hladina vody v nadrzi, muzu si menit jeji prurez jakkoliv, ale strikat to nebude ... a ten prd, o ktery mi jde, je duvod, proc by voda mela v tomhle pripade tect do kopce. Jak uz jsem psal, problem neni v Bernoulliho principu, ale v tom, co se deje pred nim nebo po nem.
registrovaný uživatel Keprt 
13.05.2013 (21:45)  
hank: jasně, když to budeme brát jako suspenzi (že by se odkaloval suchý prach mě opravdu nenapadlo), tak je jisté, že při odkalování část "uhlíku" (fuj, jako chemik bych to takhle neměl říkat) odejde z kotle i v rozpuštěné formě :-)
dopisovatel nebo člen ŽP topič  mail  
13.05.2013 (21:08)  
Sim: No tak holt ten napaječ (injektor) nefunguje, fyzika je šarlatánství, Giffard s Bernoulim byli troubové a do kotle se musí voda kýblovat a trvalo víc jak 150 let než na to nějakej Sim kápnul.
Jinak se ty Bernouliho rovnice učí ve fyzice v nějaké 8. třídě ZŠ a jejich platnost se dokazuje třeba na primitivním příkladu, když zmáčkneme konec gumové hadici s tekoucí vodou, tak voda dostříkne dál než když hadici držíme jen volně. Prostě někteří lidé mají vzácný dar, udělat z prdu kuličku.
registrovaný uživatel hank 
13.05.2013 (21:05)  
Keprt - ještě k té chemii: Úplně přesně řečeno, když už ten kotelní kámen "přirostl", tak je to skutečně bezvodý uhličitan vápenatý, ale to už pak asi moc vymývat nejde... viz bohatýrské zkazky o kotlích připomínajících krápníkové jeskyně. To, co se vymývá, tedy bude směs uhličitanu (ve formě vodní suspense) a hydrogenuhličitanu (ve formě roztoku). Souhlas?
  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2018 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko