..: Stoupovo parní povídání :..

354.195, Vodná - Bečov nad Teplou, foto: topič Tetelil se vzduch letní kdesi u Turnova a válet se na prosluněné mezi na hraně remízku bylo milo. To písknutí v dálce nebylo možno přeslechnout. Se zpožděním dolehl jako šepot zvuk výfuků parní mašiny, kužel dýmu hnaného výfukovou parou bylo na kilometry vidět dřív. Zvuk výfuků sílil a zrychloval a sléval se, jak s rostoucími otáčkami kol přestalo být možno jednotlivé výfuky počítat. Čtyři rány do výfuku na jednu otočku hnacích náprav. S rostoucí rychlostí se zvuk sléval v hukot. A tu zvuk zcela zmizel, jak vlak klikatá trať zavedla za terénní vlnu, či les, opět se štěkot stroje nabírajícího rychlost před stoupáním ozval, aby zase zmizel. A po krátké chvíli ticha objevil se vlak v nedalekém zářezu. Hlasitě štěkající Všudybylka statečně táhla čtyři papíráky osmidveřáky proti stoupání a už začínala mít dost. S každým metrem, každou otáčkou náprav klesala rychlost a výfuky byly pomalejší, hlasitější a naléhavější. Sousední chalupářka, hlavu v dlaních, lkala, že jestli se otočí vítr, bude mít zase prádlo plné sazí. Vítr byl milosrdný, strojní četa svůj stroj dobře vedla, rychlost a výfuky se ustálily a najednou ticho – za vrcholem stoupání fíra zavřel regulátor a bylo slyšet jen odvalování kol po kolejnicích a jejich klapání na spojích. Na tato představení se nevybíralo vstupné, na tato představení se nevyvěšovaly plakáty. Na tato představení si člověk jen musel udělat čas, mít trpělivost a umět naslouchat, vnímat i vůni kouře smíšeného s výfukovou parou nasáklou strojním olejem z válců. Kdy to bylo? Už nevím, ale Těšnov byl ještě v provozu.

Proč

Původně to by jen takový okamžitý nápad – pro pár parních bláznů hodit do tabulky vybrané parametry některých kotlů strojů DR a ČSD a nad tím moudře diskutovat. Stejně – ti machři, co to vymysleli, zkonstruovali, asi už nejsou mezi námi – tak jen taková vzpomínka na zašlou slávu. Zašlou?

A k tomu v dobrém ozval se hlas kritický – neblbni – těm pojmům už dneska nikdo nerozumí, nezná je. Vy se tu zasvěceně bavíte o něčem, co většina čtenářů v provozu nezažila, odborná literatura nová skoro není a na netu informací poskrovnu. Pochlap se, nachytři. Proč já? Jsem elektrikář, ne strojař! Tak s chutí do toho a půl je hotovo. Bez rovnic a odborných definic – ty si račte dohledat v odborné literatuře, v učebnicích. Nicméně předpokládám alespoň nejelementárnější základy fyziky a mechaniky, jako kolo na hřídeli, páka a obdobné. Takové povídání o parních mašinkách.

387.018, Odb. Brno-Židenice, foto: Drahos Svestka 423.094 + 434.2186, Nejdek-Suchá - Nejdek, foto: topič M 124.001 + 434.1100, Krupá - Lužná u Rakovníka, foto: topič 434.2315 + 524.1117, Rumburk, foto: Drahos Svestka 464.014 + 556.0426, Česká Lípa hl.n., foto: Dahos Svestka 556.0131 + 556.0439, Střelice, foto: Drahos Svestka

Bylo nebylo – aneb jak to vzniklo

Základem je uvařit vodu, udělat páru, tu vhodně lapit a řízeně připouštět do válců, rozdělovat před píst a za píst a odvádět pryč. A hele! Ono se to hýbe! Ono to koná práci. Vpřed a vzad a stále dokola. Jenže – ouha – sem-tam, sem-tam, ale my potřebujeme otočit kolem. Čili převést pohyb posuvný na rotační. A to nám umožní křížák a ojnice. Strojní součást pevně, avšak rozebíratelně spojená s pístní tyčí (též pístnice). Aby se křížák hýbal jen žádoucím směrem, totožným s pohybem pístu a pístní tyče, je veden (kluzně uložen) pravítky – nosníky, v nichž klouže sem a tam. V křížáku je ložisko pro čep společný s ojnicí. Ojnice v tomto uložení koná pohyb shodně s křížákem, a kýve se na společném čepu; její druhý konec však je umístěn na ojničním čepu hnací nápravy, který je vyosen vzhledem k ose nápravy. Tak působí ojnice jako páka, přenáší sílu, pohyb a roztáčí nápravu. Druhý konec ojnice tak vykonává pohyb kruhový. Kdyby byl válec jen jeden, bylo by působení na páce kvůli její měnící se poloze po kružnici velmi nerovnoměrné a to přesto, že parní stroj (na pístnici) má konstantní průběh momentu. Proto se užívají válce nejméně dva. (Například dvojčitý stroj.) Ojniční čepy na opačných stranách hnací (hnané) nápravy jsou pak přesazeny o 90 stupňů. Píst každého válce projde za jednu otočku hnací nápravy oběma krajními polohami ve válci – z toho plynou u dvojčitého parního stroje čtyři výfuky páry za otočku.

Dělat oheň, vařit vodu, lapat páru

Oheň, rošt, skříňový kotel

Řez kotlem, foto: Emoscopes; český popis: stoupa; česká grafika: Radek Papež Oheň hoří na roštu v topeništi. Rošt umožňuje mezi roštnicemi propadání popela do popelníku a zároveň přístup vzduchu nezbytného pro hoření. Rošt má některá pole sklopná – pro odstranění popela, v horším případě spečeniny – škváry. Moderní rošty mají některá roštní pole natřásací (Houlson). Topeniště je obklopeno vnitřními stěnami skříňového kotle, dole uzavřeného nožním rámem, který je kluzně uložen na rámu lokomotivy (kvůli tepelné roztažnosti kotle). Kovové (dříve měděné, nověji ocelové) stěny kotle však nesmí být vystaveny přímému působení plamenů. Proto je po stranách topeniště vyzdívka a nad topeništěm vyzděná klenba ze žáruvzdorných šamotových cihel. Za tuto klenbu, směrem ke stropu topeniště (rovněž vnitřní stěna skříňového kotle), směrem k trubkovnici, prostupují jen horké plyny ze spalného procesu (hoření). V tomto prostoru dochází k největšímu vývinu, prostupu a sdílení tepla, který vede k nejintenzivnějšímu varu vody. Vnitřní plocha skříňového kotle, resp. plocha obklopující topeniště se nazývá přímá výhřevná plocha. Mezi vnitřní a vnější stěnou skříňového kotle jsou kotelní rozpěrky – speciální duté šrouby s konci zalitými olovem (olovník). Dále zadními stěnami skříňového kotle prostupuje topný otvor s dvířky topeniště a připojovací body armatur vodoznaků. Přední část skříňového kotle je uzavřena trubkovnicí a přechází v ležatý kotel.

Ležatý kotel, parojem, přehřívák

Ležatý kotel, většinou válcového tvaru, je spojen (snýtován, nověji svařen) z několika kotelních kroužků a na obou stranách je uzavřen trubkovnicemi. Do otvorů v trubkovnicích jsou zaválcovány žárové trubky, jimiž prostupují horké kouřové plyny vpřed do dýmnice, která bezprostředně navazuje na ležatý kotel. Plocha žárových trubek tvoří nepřímou výhřevnou plochu kotle.Prostor kolem trubek a spojitě nad vnitřní stěnou skříňového kotle – která je zároveň stropem topeniště, (logicky i mezi bočními a zadními stěnami) je naplněn vodou. Nad hladinou vody vytváří se pára, zaplňuje zbylý prostor (parní prostor) a jímá se v parojemu – nejvyšší bod parního prostoru. Stálá dodávka tepla zvyšuje teplotu a tlak páry v uzavřeném prostoru až na provozní tlak. Stále však jde o páru nasycenou, mokrou. Pára z parojemu přes regulátor prostupuje do skříně přehřívacích článků umístěné v horní části dýmnice při trubkovnici. Odtud – na principu dalšího tepelného výměníku – jsou napojeny přehřívací články – dlouhé trubky ohnuté do tvaru velmi štíhlého „U“ a ohybem napřed vsunuté do žárových trubek. Těmito přehřívačovými trubkami proudí nasycená pára a přehřívá se na teplotu 350 i více stupňů. Tím dostává schopnost účinněji konat práci, zejména i expanzní. Přehřátá pára postupuje potrubím do šoupátkových komor válců a odtud přepouštěcími kanály do válce, k pístu, kde expanduje = pohne pístem.

Dýmnice, dyšna, výfuk

Dýmnice je prostorem, kde se stýkají kouřové plyny a výfuky páry která vykonala práci ve válcích. Z jedné strany je dýmnice uzavřena přední trubkovnicí válcového kotle, ze strany druhé dýmničními dveřmi. Dýmnice je pevně spojena s blokem válců a rámem – jediný pevný spoj kotle s rámem. Pro dosažení vhodného tahu v kotli, pro dobré hoření, vývin tepla a páry, využívá se výfuková pára. Ta proudí z válců vhodně tvarovaným dýzami (tryskami) do dyšny umístěné pod komínem. Prouděním dyšnou výfuková pára strhává s sebou kouřové plyny a společně, často s razantním zvukovým efektem, proudí tato směs plynů komínem do volného prostoru. Přitom v dýmnici vzniká vůči okolnímu prostředí podtlak podporující proudění vzduchu roštnicemi do topeniště a po hoření i kouřových plynů kotlem. Při zavřeném regulátoru používá se pomocná dmychavka, (někdy též blafoun, fukač nebo syčák), kterou se do dyšny přivádí ostrá pára z kotle k vyvolání tahu. Nutno použít při manipulaci s dvířky topeniště, aby se předešlo zášlehu ohně do boudy. Soustava sít dále v dýmnici zachycuje značnou část nespálených a nespalných polétavých zbytků po hoření – sazí. Proto je třeba dýmnici, obdobně jako popelník, pravidelně čistit.

Nadlepšení

K zvětšení přímé výhřevné plochy byly do prostoru skříňového kotle na topeništěm, pod stropem, umísťovány varné trubky a dále byla posunuta zadní trubkovnice směrem vpřed – čímž vznikl prostor – spalovací komora. Největší účinnost při vývinu podtlaku v dýmnici vykazovala dyšna KylChap, vyvinutá strojvůdcem Kylälä (Finsko) a inženýrem Chapelonem (Francie).

556.0294, Rumburk, foto: Drahos Svestka 498.106, Dolní Loučky - Tišnov, foto: Drahos Svestka 475.194, Bílovice nad Svitavou, foto: Drahos Svestka 475.179, Praha hlavní nádraží - Výh. Praha-Libeň Vítkov, foto: topič 475.179 + 498.022, Praha hlavní nádraží, foto: topič 475.1121, Letohrad, foto: Drahos Svestka 475.1139, Brno hlavní nádraží, foto: Drahos Svestka

Řídit výkon, rozdělovat páru

Výkon parního stroje řídí strojvůdce dvěma navzájem souvisejícími způsoby. Ovládáním regulátoru (množství páry) a nastavením rozvodu páry (plnění válců – tedy doba, po kterou šoupátka otevřou přepouštěcí kanály do válců před, resp. za píst – vnitřní rozvod). Pára je schopná expandovat, proto nedochází zpravidla nikdy k plnému plnění. Naopak, při vyšších rychlostech je plnění válců menší (otevřeny kratší dobu) a menší množství páry více expanduje. Regulátor, umístěný v parojemu nebo jeho blízkosti, se ovládá u strojů ČSD zpravidla táhlem vně kotle, u strojů DR hřídelí uvnitř kotle. Poloha páky regulátoru vpředu je zpravila zavřeno. Rozvod páry se nastavuje buď vřetenem, nebo pomocí pneumatického servomotoru. Nastavením rozvodu určí se poloha kamene v (zakřivené), kyvně uložené kulise rozvodu. Pohyb kulisy a následně i pohonu šoupátek odvozuje se od pohybu křížáku a protikliky na ojničním čepu přesnou soustavou pák – tyčoví rozvodu páry, též vnější rozvod.

Napájení vodou a bezpečnost.

K napájení kotle vodou je třeba vodu dopravit z tendru – vodní vany, a překonat tlak páry v kotli. Dříve se používala napájecí pístová čerpadla (u DR strojů stále), u ČSD přednostně sací i nesací injektory (Friedmann) na výfukovou i ostrou páru. Proud páry strhává s sebou napájecí vodu, smísí se s ní – tím ji i předehřívá a žene ji vysokou rychlostí přes vstupní armaturu do kotle (též napájecí hlava – pustí dovnitř, ne však ven). Rychlost se získá vhodným tvarováním trysek – dýz v injektoru.

Sledování hladiny vody v kotli je nejdůležitější nutnost pro bezpečný provoz parní lokomotivy. Strop topeniště musí být s patřičnou rezervou vždy zaplaven. Jinak by v důsledku nepřiměřeného tepelného namáhání stropu topeniště mohlo dojít k vytavení olovníku, nevratným strukturální a pevnostním změnám skříňového kotle a k jeho explozi. Ke sledování hladiny slouží vodoznaky – povinně dva – na zadní straně skříňového kotle. Dále je kotel vybaven dvěma pojišťovacími ventily (u ČSD typ Pop-Coale), které bývají umístěny na parojemu, u novějších strojů na skříňovém kotli.

Kdo maže, ten jede

Mazání strojních součástí – ložisek a kluzných ploch je nezbytnou nutností, které je třeba věnovat průběžnou péči, Zejména u parních lokomotiv, kdy většina ložisek je kluzných – na nápravách, ojnici a spojnicích, tyčoví rozvodu, pravítkách křížáku, ale i ložiskových domcích, otočných čepech podvozků, běhounu a tak dále. Zvláštní pozornost je nutno věnovat parnímu stroji jehož kluzné součásti musí být průběžně mazány (prostřednictvím mazacích lisů) strojním olejem schopným snášet vysoké teploty.

Další zařízení

Pouze výčet, s připomínkou, že jsou hnána samostatným malým parním strojem – kompresor, případně i dva, na doplňování stlačeného vzduch brzdové soustavy stroje i vlaku, u moderních strojů k ovládání pomocných pohonů (servo), turbodynamo pro elektrické osvětlení, mechanický přikladač s parním strojem na stroji nebo tendru, písečníky, odkalovače. Nezbytností jsou hrábla a háky pro kucení ohně v klidovém stavu uložené v trubce v tendru.

Personál a péče o stroj

U strojvedoucího se vyžadovalo krom zdravotní způsobilosti vyučení ve strojním, zámečnickém oboru, praxe topiče. Stroj byl do péče často strojní četě přidělen. K denním úkonům (po směně) patřilo čištění stroje, vyčištění popelníku, dýmnice, doplnění maziv, promazání a doplňování vody průběžně i při nácestných zastávkách během směny. Drobné opravy, přetěsnění, kontrola a utažení rozebíratelných spojů – prováděny průběžně, nebo v depu – a to včetně opravy – vylévání ložisek tyčoví. V pravidelných intervalech prováděno vymývání kotle od usazenin (kamenec). Při pravidelných prohlídkách a opravách v dílnách strojvůdce často stroj doprovázel a na prohlídce či opravě se podílel. Provozní stroje byly mimo výkon udržovány v teplém stavu, prováděli předtápěči v depu. Stroj ze studeného stavu do výkonu se roztápěl 6 až 8 hodin – pro pozvolné prohřátí a tepelnou dilataci materiálu.

Čištění dýmnice ř. 433, foto: Drahos Svestka; popis: stoupa; grafika: Radek Papež Řada 434.2, foto: Drahos Svestka; popis: stoupa; grafika: Radek Papež Uložení dýmnice ř. 52, foto: stoupa; popis: stoupa; grafika: Radek Papež Ř. 475.0, foto: Drahos Svestka; popis: stoupa; grafika: Radek Papež Popis části vnějšího rozvodu BR 95, foto: stoupa; popis: stoupa; grafika: Radek Papež

Závěr a poděkování

Pokusil jsem se popsat trochu lidskými slovy parní mašinku pro ty, kteří ji v provozu nezažili. Nebo neměli možnost si o ní přečíst v odborné literatuře i laikům formulačně dostupné. A trošku jsem chtěl složit hold těm, kdo ty mašinky vymýšleli, konstruovali a vyráběli, s tužkou, kružítkem a logaritmickým pravítkem, bez kalkulaček a počítačů, bez animace a simulace jakýchkoliv stavů. Čisté, krásné mechanické inženýrství.

A velmi děkuji pánům D. Švestkovi a R. Papežovi za odborné konzultace a pomoc při zpracování, mimořádný dík pak paní Lence Kopečné za oponenturu v průběhu prací.

Autorský text.

Zdroj: Wikimedia Commons


stoupa Poslat mail autorovi | 12.5.2013 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Vozidla

Další z regionu Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   
registrovaný uživatel hank 
13.05.2013 (20:59)  
Sim: Injektory jsou založeny na využití Bernoulliova jevu, viz tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernoulliho_rovnice. Když odhlédneš od té matiky, tak podstata je následující: V místě s větším průřezem má proudící kapalina větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším průřezem má menší tlak, ale větší rychlost. (Je to důsledek rovnice kontinuity: Součin průřezu a rychlosti pro nestlačitelnou kapalinu - tou voda je - je konstatní.) Mí předřečníci jinými slovy napsali totéž: Že ta rychlost a ten tlakový spád se dají "naladit" změnou průřezu zařízení, kudy pára proudí.

BTW, jiné čerpací zařízení využívající páru z kotle lokomotivy - pulsometr - skutečně funguje tak, jak naznačuješ, tj. periodicky - pára střídavě kondenzuje ve dvou komorách a takto vzniklý snížený tlak nasává vodu.
13.05.2013 (20:53)  
zkus si studenou vodu cca 15-20°C nalít do hrnku vyhřátého 160-240°C ... co to s ní udělá? proto se v injektoru bere ten přetlak, ten to akorát umí usměrnit, takže za injektorem je pak tlak o něco vyšší jak tlak v kotli, proto to dokáže také nefungovat třeba v letních dnech nebo se nechce chytit v zimních...
registrovaný uživatel Sim 
13.05.2013 (20:29)  
topic > a kde se bere ten proud pary? Aby para proudila, musi jit z prostoru s vetsim tlakem do prostoru s tlakem mensim ... jenze ja ji foukam odnekud s vetsim tlakem nekam, odkud spolu s vodou ma jit zpatky do prostoru se stejnym tlakem ... dokud nemam rozdil tlaku, nemam ani proud pary, ani jeho rychlost (natoz vysokou). Pokud vstupni armatura je jednosmerny ventil, ten uz by tomu mohl pomoci - ale jedine v pripade, ze by to fungovalo na pulsacnim principu.
dopisovatel nebo člen ŽP topič  mail  
13.05.2013 (16:53)  
Sim: Dyť to stoupa jasně píše, cituji: "Proud páry strhává s sebou napájecí vodu, smísí se s ní – tím ji i předehřívá a žene ji vysokou rychlostí přes vstupní armaturu do kotle (též napájecí hlava – pustí dovnitř, ne však ven). Rychlost se získá vhodným tvarováním trysek – dýz v injektoru."

klíčová slova: vysoká rychlost, vstupní armatura
registrovaný uživatel Sim 
13.05.2013 (16:45)  
Stoupa > to jsem cetl nekolikrat, vcetne odkazu na wiki ... ale furt mi tam chybi ten detail; mam paru v "hrnci" a abych ji nekam mohl fouknout, musi byt ten prostor s nizsim tlakem, nez mam v hrnci. Jenze, pokud odtud ma para s vodou zalezt zpatky do hrnce, musi v tomhle prostoru byt tlak vetsi, nez v "hrnci", jinak tam nepoleze.

Cuju v tom habaduru podobnou, jako je u fixirky - tam taky teoreticky nic nenuti kapalinu lizt trubkou nahoru ... jenze i tady to funguje jen v pripade, ze pred fixirkou je vetsi tlak nez za ni.

Nebo to funguje na principu pulsace (postupne naakumulovani energie a pak jednorazove prekonani tlaku)? To by ledacos vysvetlovalo, ale zase by asi tezko byl injektor takhle jednoduchej...
dopisovatel nebo člen ŽP topič  mail  
13.05.2013 (16:37)  
Sim: je pekny si to precist a zjistit, ze to jeste nekde v hlave zustalo

Jak vidět, někomu to nezůstane v hlavě ani bezprostředně po přečtení článku, ve kterém je doplňování vody popsáno. Kdyby to nestačilo, tak stačí požádat strýčka googla co ví o injektorech a ejhle, ono je to jednoduché jak facka. Pára maká spolehlivě a žádný fígl za tím není. Je to sice o trochu složitější než papiňák, ale ne zase o tolik a funguje to na základních fyzikálních principech.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Injektor
registrovaný uživatel Sim 
13.05.2013 (15:54)  
Stoupovi diky za prinosny clanek, je pekny si to precist a zjistit, ze to jeste nekde v hlave zustalo :-)

I ten clanek v odkazu na mazutky je pekne napsanej, kdyz dva (v tomhle pripade dve podobne masiny) delaji totez, nemusi to byt vzdy totez.

Nicmene, jeden detail mi po celou dobu vedomi principu parniho stroje porad nedava smysl - totiz plneni vodou. V principu je jasny, ze vodu v uzavrenym prostoru zacnu zahrivat a pokud budu odvadet paru, muze konat praci ... jenze, kdyz mi zacne dochazet voda, musim:
- bud jako kdyz chci dolejt vodu do papinaku, tedy prestat topit/vypustit paru, otevrit system, dolejt vodu, zavrit system a zatopit/natlakovat => po urcitou dobu jsem bez vykonu
- nebo tam z nadrzi s normalnim tlakem rvat vodu pod tlakem, ktery je ale stejny, jako tlak pary => na doplneni vody spotrebuju stejne energie, jako ziskam
- nebo mit i zasobni nadrze vody pod tlakem a cerpadlem jen prekonavat vyskovy rozdil mezi nadrzi a vrskem kotle => nedovedu si predstavit, ze by takto byly natlakovany nadrze v tendru vcetne privodu ke kotli

Predpokladam, ze bude nejaky figl u te druhe varianty, protoze prvni a treti mi prijdou sice mozny, ale ne u pohonu lokomotivy s vykonem klidne pres megawatt vykonu ... pani technici, jak to je v realu reseno?
13.05.2013 (8:49)  
Uvádím zde odkaz na článek, ve kterém jsem se (mimo jiné zdroje) dočetl o těch mazutkách.

http://www.cd.cz/old/TCD2008/8_18mazu.htm

Zdejší fundované kruhy mohou zhodnotit, jak je článek pravdivý, ale já tomu fyzikálnímu výkladu docela věřím. A také tomu, že provoz na mazut byl k přehřátí a explozi kotle zřejmě náchylmější. Spolu s faktem, že to tehdy byla novinka a že tedy lokomotivní čety neměly s provozem zkušenost, tvoří tyto okolnosti velmi příznivé prostředí pro vznik tragické události.
dopisovatel nebo člen ŽP topič  mail  
13.05.2013 (1:39)  
Výbuch kotle:

1. obnažení stropu topeniště z důvodu nedostatku vody
2. nadměrné zahřátí stropu topeniště neochlazovaného vodou
3. zborcení stropu topeniště
4. vniknutí vody do topeniště
5. nadměrný vývin páry z vniknuvší vody
6. bouřlivá expanze páry
7. výbuch skříňového kotle

Lhostejno tedy o jaký druh vytápění se jedná.
12.05.2013 (22:57)  
Keprt: Pokud mne paměť neklame, tak kouřové trubky mají menší průměr a je jich v kotli více. Do žárových trubek (nebo též žárnic) se totiž musejí vejít přehřívačové články, které vedou páru od regulátoru téměř až do topeniště a zase zpět - tímto extrémním ohřátím zmizí z páry poslední stopy vody a pára má pak lepší termodynamické vlastnosti při přivedení do válců.
  1 2 3 4 5      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2018 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko