..: XXI. konference Současné problémy v kolejových vozidlech 2013 :..

Logo konference SPKV 2013 Česká Třebová — V termínu od 18. do 20. 9. 2013 se v Národním domě v České Třebové uskuteční již XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech. Cílem této tradiční konference je seznámit účastníky s novými technickými poznatky ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví, konstrukci, výrobě, provozu, údržbě a opravárenství kolejových vozidel. I letos na podzim jsou tedy do České Třebové opět srdečně zváni všichni zájemci o kolejovou techniku, zejména z řad odborné veřejnosti.

O konferenci

Konference s názvem Současné problémy v kolejových vozidlech je pořádána pravidelně jednou za dva roky, přičemž se v roli organizátora střídají Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice ve spolupráci s Asociací strojních inženýrů České republiky — klubem Česká Třebová (liché ročníky) a Žilinská univerzita v Žilině (ročníky sudé). Tato spolupráce historicky pramení ze společných základů obou škol, kdy bylo až do rozdělení Československa v roce 1993 dopravní vysoké školství u nás soustředěno právě na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Jak již bylo naznačeno v úvodu, hlavními tématy konference jsou zejména:

 • konstrukce železničních kolejových vozidel, vozidel městské kolejové dopravy a speciálních vozidel,
 • teoretické aspekty vývoje a zkušebnictví kolejových vozidel,
 • praktické poznatky z provozu vozidel a jejich důsledky,
 • materiály a technologie používané ve stavbě vozidel,
 • diagnostika, údržba a opravárenství kolejových vozidel,
 • informační a řídicí systémy kolejových vozidel.

Letošní konference se koná pod záštitou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Jaromíra Duška a generálního ředitele Českých drah, Ing. Petra Žaludy. Odbornými garanty konference jsou děkan Dopravní fakulty Jana Pernera prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., prof. Ing. Daniel Kalinčák, Ph.D., a prof. Ing. Peter Zvolenský, Ph.D., ze Žilinské univerzity v Žilině a doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc., z Dopravní fakulty Jana Pernera; organizačním garantem konference je doc. Ing. Michael Lata, Ph.D.

Ohlédnutí nazpět

Minulý ročník české verze konference se konal v České Třebové v září 2009. Zúčastnilo se jej na devadesát účastníků z řad pracovníků firem působících na poli železničního výzkumu a vývoje, výroby, zkušebnictví, údržby a provozu kolejových vozidel, akademických pracovníků několika univerzit, ale i dalších zájemců. Partnery konference tehdy byly společnosti CZ LOKO, a. s., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., a Inter—Informatics Group; mediálním partnerem se stal časopis Nová železniční technika. Během dvou dnů, ve kterých konference probíhala, bylo možné vyslechnout necelých čtyřicet přednášek; v posterové sekci byla ke shlédnutí další desítka prezentací. Všechny prezentované příspěvky jsou shrnuty ve sborníku, který obdrželi všichni účastníci konference. Pro ilustraci uveďme jen několik příspěvků, jež před čtyřmi lety v České Třebové zazněly:

 • Ing. Kopal představil nový pojezd lokomotiv provenience CZ Loko,
 • Ing. Moravčík a Ing. Janíček prezentovali vývoj podvozků v popradské Tatravagónce,
 • Ing. Pohl ze společnosti Siemens se věnoval nejen interoperabilním vozidlům, ale i výchově inženýrů pro obor kolejových vozidel,
 • Ing. Hlaváček a Ing. Hejzlar z Výzkumného ústavu železničního se zabývali měřením hluku podle TSI,
 • Ing. Čapek, Ing. Heptner, Ing. Moureček a Ing. Šátek z VÚKV Praha se věnovali ověřování jízdní bezpečnosti nákladních vozů při působení tlačných sil,
 • Ing. Kotrba z DKV Brno a Ing. Vašíček ze společnosti TriboTec představili nové pískovací zařízení KOVA-03D pro hnací vozidla,
 • Ing. Souček a doc. Heller ze ZČU v Plzni se zabývali výzkumem nových principů lehkých konstrukcí v kolejových vozidlech,
 • Ing. Kalivoda a Ing. Bauer z ČVUT v Praze prezentovali možnosti stabilizace vlnivého pohybu podvozku pomocí aktivních prvků,
 • prof. Kalinčák ze Žilinské univerzity s doc. Kuchtou a Ing. Frankem z EVPÚ Nová Dubnica se věnovali přestavbě slovenských jednosystémových elektrických lokomotiv na dvousystémové,
 • doc. Zelenka z Dopravní fakulty Jana Pernera s Ing. Špalkem ze Škody Transportation představili výsledky simulačních výpočtů jízdy lokomotivy řady 380 s hydraulickou mezipodvozkovou vazbou a zaznělo ještě mnoho dalších zajímavých příspěvků.

Dvoudenní akce byla tradičně zakončena společenským večerem, jehož součástí byl krátký koncert místního komorního orchestru a raut, během kterého měli účastníci konference dostatek prostoru k navazování nových kontaktů, vzájemné výměně zkušeností i k diskusi na témata nejen odborná. Před dvěma lety se pak konference Súčasné problémy v koľajových vozidlách — PRORAIL 2011 konala opět ve slovenské Žilině.

Pozvánka

Závěrem nám dovolte, abychom tedy pozvali zájemce o kolejovou techniku na letošní konferenci, která se — jak již bylo řečeno v úvodu — uskuteční v termínu od 18. do 20. 9. 2013 v Národním domě v České Třebové. Kromě samotných jednacích bloků a společenského večera je letos pro zájemce v rámci konference plánována i exkurze do firmy CZ LOKO. Veškeré podrobnosti lze najít na webových stránkách konference, prostřednictvím kterých je taktéž možné podat elektronickou přihlášku; v případě aktivních účastníků konference však nejpozději do 21. 6. 2013. A úplným závěrem už nezbývá než popřát mnoho zdaru letošnímu ročníku konference Současné problémy v kolejových vozidlech, který se zároveň koná u příležitosti 20. výročí existence Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice i jejího Dislokovaného pracoviště v České Třebové.


ythomas_ct | 15.6.2013 (8:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Pozvánky

More from ČR Pardubický


24.06.2013 (14:31)  
A ještě jedna aktualizace - na stránky konference byl přidán seznam doposud přihlášených příspěvků:
http://spkv2013.upce.cz/program_cz.php
17.06.2013 (16:31)  
Pouze doplním, že byl mírně upraven harmonogram pro podávání přihlášek:
- zaslání závazné přihlášky pro přispěvatele (přednášející) – do 30. 6. 2013,
- zaslání závazné přihlášky pro ostatní účastníky – do 31. 7. 2013.
Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách konference:
http://spkv2013.upce.cz

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko