..: Stanovisko KŽC k dění kolem trati Kamenický Šenov – Česká Kamenice :..

Ilustrační obrázekKamenický Šenov - tzv. "skupina KŽC" nám zaslala stanovisko k dohadům kolem nabytí lokálky v závěru minulého roku. Jeho obsah potvrzuje nemožné dorozumění mezi dosavadním provozovatelem Klubem přátel lokálky a novým majitelem dráhy. S ohledem na emoční náboj problému ho publikujeme, podobně jako předchozí zprávy, v původním znění. Není v silách redakce ověřovat uvedené informace. V tuto chvíli vyhrocený souboj osobností již nemůže skončit bez poražených, nezbývá tedy než doufat, že alespoň trať má budoucnost zajištěnu.

V závěru roku 2007 došlo k události, která zasáhla do železniční nostalgie hlubším způsobem, než bývalo zvykem. SŽDC vyhlásilo výběrové řízení na prodej regionální dráhy č. 901. Do soutěže se přihlásili KPL a KŽC, s.r.o. Soutěž podle přesvědčení KŽC, s.r.o. probíhala transparentně a podle zadávacích podmínek vyhlašovatele. Výsledkem výběrového řízení bylo vyhlášení vítěze, kterým se stala společnost KŽC, s.r.o. Nabídka KPL byla vyřazena z důvodu dluhů, které KPL u SŽDC měl a čímž jako uchazeč nesplnil podmínky vyhlašovatele.

KŽC, s.r.o. se stala majitelem železničního svršku, spodku, pozemků, nádražní budovy v Kamenickém Šenově a vybavení dráhy. KŽC Doprava, s.r.o. je subjektem, který zabezpečí funkci provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy. Oba subjekty vlastní dostatek historických kolejových vozidel, které lze nasadit do muzejního provozu. Klub železničních cestovatelů, občanské sdružení, pomůže rozvoji lokálky formou plánovaných brigád věnovaných údržbě a opravám trati. Bude organizovat zvláštní vlaky na regionální dráze a koordinovat tým nadšenců, kteří kolem dráhy a pro dráhu „žijí“ a semknou se kolem ní. Tyto lidi bychom rádi oslovili a integrovali je pod hlavičkou Klubu železničních cestovatelů. Těm, kteří dosud nejsou členy KŽC nebo se jimi stát nechtějí a mají k dráze kladný vztah a pohybovali se kolem „Šenovky“, nabízíme nový smysl činnosti pod záštitou značky KŽC po letech předchozí stagnace a dezorientace.

Rok 2008 bude ve znamení nápravy škod, které byly lokálce způsobeny nečinností předchozího nájemníka. Podle analýzy stavu dráhy spočívající v pochůzce s měřením GPK a následném rozboru výsledků měření, nebyly během posledních 2 let na dráze provedeny téměř žádné opravy. Údržbové práce byly z velké části zanedbávány nebo omezovány na pouhé prořezávání průjezdného průřezu a občasné pálení náletových dřevin. Více než 250 pražců je zcela vyhnilých nebo vůbec chybí a je nutné je vyměnit, doplnit. Za 2 roky nedošlo např. k opravě výdřevy v přejezdu v České Kamenici, jehož stav je dlouhodobě trnem v oku občanům města i přespolním. Členové KPL se tedy podle našeho přesvědčení o dráhu nestarali svědomitě a řádně, jak jim ukládala nájemní smlouva, ale jen laxně. Podle našeho názoru to jednoznačně dokládá její velmi špatný technický stav, který bude muset nyní novývlastník, KŽC s.r.o., za KPL řešit. Opravám trati se budeme muset věnovat celý rok 2008, aby byl v následujících letech (počínaje provozní sezonou 2009) polopravidelný muzejní provoz vůbec možný. Mimo oprav zde v roce 2008 neplánujeme žádné zvláštní aktivity nebo zvláštní vlaky, vyjma zájezdu Dovolené s motoráčkem do Kamenického Šenova. Muzejní provoz podle již vydaného jízdního řádu může v roce 2008 udržet KPL podleplánu, bude-li chtít, KŽC mu to umožní. KPL by ovšem v případě, že jezdit nechce, měl tuto skutečnost promítnout do 2. změny jízdního řádu formou přelepky trati 901, aby nedošlo k matení případných návštěvníků, jestliže lokálka ani muzeum nebude v provozu.

Po nezbytných opravách budou moci všichni provozovatelé zvláštních vlaků, včetně KŽC Dopravy, používat regionální dráhu podle podmínek Prohlášení o dráze KŽC 2008, které majitel, v souladu se Zákonem o drahách, do 31. 3. 2008 zveřejní. Prohlášení bude, vedle technických podmínek regionální dráhy, obsahovat také podmínky přidělení volné kapacity dopravní cesty a lhůty pro zavedení vlaků. KPL s KŽC dosud o podobě provozní muzejní sezóny 2008 nikdy nejednal. Došlo pouze k tomu, že za KŽC se Mgr. Bohumil Augusta o vlastní vůli pokusil jednat s Ing. Jiřím Krejčím z KPL ve věci budoucnosti dráhy tak, aby si členstvo KPL na své vnitřní schůzi dne 16. 2. 2008 mohlo vyjasnit, co vlastně chce dělat. Zajímavé na tom je, že KPL podal již v listopadu 2007 k SŽDC výpověď z nájmu (nájemní smlouva prodejem trati přešla na KŽC) a nájemní vztah KPL k trati 901 tak z vlastního podnětu KPL končí 31. 5. 2008. Od KPL na nabídku KŽC o umožnění jízd v rámci sezony 2008 nepřišla do tohoto okamžiku žádná reakce. Zato je na různých diskusních fórech vedena účelová a nepravdivá diskuse o KŽC, o dráze č. 901 a o čelních představitelích KŽC. Pro KŽC jsou podobné diskuse pod prahem společenské přijatelnosti, proto jeho představitelé na příspěvky na diskusních fórech vůbec nereagují, neboť vnímání části publika je omezeno výhradně a pouze na štvavá témata. Pouze se potvrzuje náš dojem, že ti, co nejvíce diskutují na internetových diskusních fórech, jsou nezřídka osoby, které málokdy umí přiložit ruku k dílu tvořivě a aktivně, a povětšinou se neorientují ani v základních paradigmatech provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy.

Členové KPL se podle našeho přesvědčení a podle našich informací nechovali, bohužel, k železnici vždy tak, jak často rádi sami o sobě proklamují; provozní sezonu roku 2007 často odbyli a pravidelné akce, provozní i pracovní,odvolávali na poslední chvíli, zpravidla proto, že se ani nedokázali v potřebném počtu sejít. V roce 2008 došlo též k odvolání zvláštních jízd. Důvodem však není nedohoda s KŽC, ale vnitřní problémy KPL, který nedokáže zajistit jízdy zvláštních vlaků a je si zanedbané péče o lokálku vědom. Život kolem lokálky, přinejmenším

v roce 2007 a na počátku roku 2008, utichl. KPL, vnitřně nejednotný, zmítaný svými rozpory a vnitřní krizí, se zaměřil ponejvíce na kritiku KŽC, SŽDC i ČD a začal obviňovat kde koho z toho, že samo KPL zacházelo na úbytě. Jako důkaz nestandardního chování KPL můžeme uvést např. „písemné udání“ Drážním úřadu a Drážní inspekci na lidi z KŽC sepsané „chladnokrevně a bezostyšně“ ihned po té, co vešlo ve známost, že KŽC vyhrálo výběrové řízení SŽDC na odprodej dráhy. Udání zpracoval p. Kyncl a podepsal p. Havel z KPL, dále např. odvezení motorové nafty KŽC Dopravy z lokomotivy v roce 2006, kdy sám tajemník p. Prošek a předseda p. Havel přiznali v protokolu na PČR tuto skutečnost, ovšem lišili se pouze od KŽC Dopravy v množství nafty, které KŽC Dopravě odvezli. Místo poctivé péče o dráhu se lidé z KPL starali o podobné „kousky“, jak uškodit KŽC. Podle místních občanů sledujících dění okolo železnice se brigády v letech 2006 a 2007 téměř nekonaly, provoz byl odbýván, resp. zredukován pouze na 10. výročí znovuobnovení lokálky. Členy KPL nebylo v posledních letech takřka vidět u práce, zato podle sdělení místních byli často viděni v restauračních zařízeních v okolí dráhy, kde možná řešili budoucnost lokálky či dluhy KPL. Takhle se opravdu muzejnictví a železniční provoz budovat nedá!

Jak jsme se dozvěděli na poslední chvíli z informací zveřejněných na různých webech panem Foglem, muzeum KPL končí na lokálce o velikonocích 2008. Škoda, ale co se dá dělat? V mezidobí od Velikonoc do okamžiku ukončení nájmu KPL (31.5.2008) není v možnostech KŽC toto ovlivnit. Nicméně jisté je, že železniční muzeum v Kamenickém Šenově zůstane zachováno, ať už ze sbírek KPL (pokud se KPL rozhodne přijmout nabídku KŽC) nebo z nových sbírek KŽC, které jsou pro tento účel již připraveny v depozitáři k instalaci. KŽC má zájem na tom, aby železniční veřejnosti byl prezentován ucelený soubor artefaktů se vztahem k železnici, zejména k té historické a o znovuotevření expozice bude veřejnost informovat. Adresa pro doručování písemností ve věci kamenickošenovské lokálky je nyní shodná s adresou sídla KŽC. Adresa lokalizace nádraží Kamenický Šenov zůstává stejná s tím rozdílem, že na ní doručovat žádné písemnosti nelze.

Z hlediska provozu přináší Klub železničních cestovatelů na lokálku naději na nový, lepší život. Lokálka si zaslouží vlastníka, který věci umí dělat poctivě a vyzná se nejen v železniční dopravě a historii železnic, ale také v obchodních činnostech, které jedině mohou lokálku „uživit“. KŽC nepřináší pouze schopnost provozovat dráhu, ale i technické a provozní zázemí. Má k dispozici 12 vlastních historických železničních vozidel včetně odborně způsobilých osob: 9 strojvedoucích, 15 vlakvedoucích nebo průvodčích a 7 pracovníků údržby vozidel. Má smluvně zajištěno i zázemí dílen u dvou opravců ŽKV. Ročně realizuje cca 55 zvláštních vlaků v osobní dopravě a nespočet kilometrů najedou jeho lokomotivy také v dopravě nákladní (především pracovní vlaky). Přejde-li provoz na dráze do rukou subjektu, který má s provozem zvláštních vlaků a muzejnictví dostatečné zkušenosti z minulých let, tedy subjektu, který se už stačil za poslední léta etablovat a osvědčit na trhu tím, že zde byl, je a i bude „a stále má co jezdit“, je to pro dráhu naděje, že její další život bude opravdu bohatší.

V tuto chvíli připravuje Klub železničních cestovatelů provozní sezonu 2009, v níž se mohou návštěvníci těšit na tzv. polopravidelný provoz Šenovského motoráčku. Tím získá lokálka svůj druhý dech a stabilizuje se v regionu. Úsilí KŽC věnované této vizi t.č. běží a věříme, že budeme úspěšní a příznivci dráhy naleznou v novém knižním jízdním řádu 2008/2009 znovuobnovený provoz na lokálce a to nikoli několika kusy vlaků za rok, jako doposud, ale periodicitou blížící se znakům pravidelného provozu.

KŽC má co zachraňovat. A to nejen historická vozidla, kterým věnujeme péči, peníze a citlivý přístup. Nově musíme napravit škody vzniklé na regionální dráze v minulosti a věříme, že se nám to podaří. Věříme, že překonáme v minulosti vzniklá pochybení, udržíme současnost a nově rozvineme budoucnost. Chceme být dobrými hospodáři a partnery místním samosprávám a všem subjektům. Chceme, aby lokálka žila. Nikoho nevytlačujeme a každého rádi uvítáme. Přivítáme každého, kdo by chtěl pomoci s údržbou lokálky, jejím provozem, zapojit se jako člen týmu, který bude kolem lokálky „žít“. Vážíme si každého dobře míněného názoru, pomoci, reakce a ze všeho nejvíce nabídky konkrétní pomoci. Dění na lokálce bude koordinovat pracovní tým KŽC složený z členů vedení KŽC a místních aktivistů znajících dráhu provozně. Kdo chce opravdově pomoci a zapojit se do budování lokálky, prosím, přihlaste se na mailové adrese: senovka@kzc.cz. Na maily reagujeme denně, žádný mail nebude bez odpovědi, pokud bude slušný a věcný (nespadne-li do spamu z důvodu, že jej pošle někdo z podivné a podezřelé adresy). Mailová adresa bude funkční od 1. 4. 2008. Vážení příznivci lokálky, věříme, že úsilí o obnovení lokálky se nám podaří nejen přetavit do trvalého projektu, který bude mít smysl, ale že i celková vize provozu historických motoráčků všech řad společně se zázemím znovuobnoveného železničního muzea v Kamenickém Šenově v režii a gesci Klubu železničních cestovatelů vytvořípříjemné centrum železničního muzejnictví v krásné krajině na pomezí Lužických hor a Českosaského Švýcarska, kam každý znovu a vždy rád zavítá.

za celou skupinu Klubu železničních cestovatelů, KŽC i KŽC Dopravy
Mgr. Bohumil Augusta, Pavel Kříž, Roman Hrůza

Odkazy: Plné znění tiskové zprávy, Prohlášení o dráze


Zdeněk Michl Poslat mail autorovi | 27.3.2008 (12:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Pozvánky

More from ČR Liberecký ČR Ústecký


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
29.08.2008 (23:11)  
Tak jsem 28.8.2008 navštívil nádraží nádraží v Kamenickém Šenově a chválu tady teda na nového majitele napsat nemůžu. Né že se tam asi nic neděje,ale nádražní budova vypadá vevnitř jak po výbuchu a okolí není o moc lepší. Nechci nikoho napadat, ale za KPL to tam aspoň žilo a měly zájem tu krásnou dráhu zachránit, nyní si myslím, že zájem není. Vypadá to, že ČD/ SŽDC to prodaly někomu kdo nemá zájem dostat dráhu co nejdříve do provozu. :-(
30.03.2008 (13:00)  
Protože důležitou součástí mého posledního příspěvku jsou také fotografie, dovoluji si odkázat na stránky:
http://www.k-report.net/discus/messages/28/14887.html?1206826574
28.03.2008 (22:21)  
Vazby mezi KŽC xxx jsou takové KŽC doprava jednatel p. Augusta(ročník 1972) podíl 10% a KŽC s.r.o má podíl 45%.
KŽC s.r.o jednatelka pí. Augustová (roč 1944) p. Augusta podíl 60% KŽC o.s. má podíl 20%.Z toho plyne že o.s. má velmi omezené možnosti ovlivňovat s.r.o a nulový vliv na dopravu.
Čili p. Augusta přímo ovládá s.r.o (má 60% podíl a přes o.s. dalších 20%) a prakticky i dopravu a přes svůj 10% podíl a 45% podíl s.r.o. kterou ovládá viz výše.
Zajímavý je i předmět podnikání
s.r.o.:[/-zprostředkování obchodu a služeb
- činnost technických poradců v oblasti železniční dopravy
- provozování cestovní agentury


doprava: -pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- provozování drážní dopravy
- provozování dráhy]
Registered user Falda 
28.03.2008 (19:26)  
No jsem jako velký fanoušek Kamenicko-šenovské lokálky moc a moc zvědav, jak to všechno nakonec dopadne s touto nádhernou tratí. Jestli budou znovu jízdy na této trati (s čímž na 99% všichni z KŽC počítají), jsem zvědavý, jestli budou např. ceny jízdného alespoň podobné těm u KPL, které byly na více než lidské úrovni. Tak hodně štěstí a ať se novému majiteli daří, i když špatný odchod starého majitele trati mě mrzí.
28.03.2008 (11:59)  
Je to hezké vyjádřemí a srozumitelné. Hlavně pro některé členy sporu o lokálku. Co mne však zaráží, je jeden podpis pod prohlášením, a to pana Kříže, který kdysi na KPL hospodařil. Jak dobře nevím, ale mnoho kladného o jeho činnosti slyšet nebylo. A nyní je v KŽC. KŽC má patrně dobré úmysly, jde o to, zda se správnými lidmi. To ale musí posoudit sám KŽC. FRK
Registered user gzy 
28.03.2008 (9:29)  
Něco o celé věci vím, a psal jsem o tom zde: http://www.zelpage.cz/zpravy/5867 . K tomuto asi nelze moc říci, než že je to jen neuvěřitelná snůška propagandy, lží a oblbování ze strany KŽC. Stejně nebudu komentovat výroky některých účastníků této diskuse, je vidět, že o tom opravdu nic neví. Řadu skutečností zde dost přesně popsal p. Fogl. Netvrdím, že KPL dělali vše na 100%, ale to nedělá nikdo. Probuďte se! Šenov skončil, jednou pro vždy!
Correspondent or Member of ŽelPage Railfort  mail  
28.03.2008 (6:57)  
Kluci z vedení KŽC, já vím, že tuhle diskusi pozorně čtete, vzít do spolku někoho, kdo je odpovědný za dluhy a na ostatní pak házet špínu, to už je trochu moc, ne. Jestli se před pár lety na členy KŽC dívalo skrz prsty pár "Dráhařů", tak teď už je to celá železniční veřejnost. Proč to vlastním členům děláte?
27.03.2008 (23:05)  
Komentovat zprávu KŽC v podstatě nelze, protože by bylo potřeba minimálně pět stran textu - a ten by patrně nikdo nedočetl...
Jednu věc však zmínit musím:
v úvodním odstavci zprávy , podepsané mimo jiné Pavlem Křížem, jsou zmíněny dluhy KPL vůči SŽDC jako příčina vyřazení nabídky KPL z výběrového řízení na koupi dráhy.
Patrně omylem není zmíněno, že šlo o neuhrazené úroky z dluhů, vzniklých neplacením faktur v letech 2002 - 2005, kdy měl platby na starost tajemník KPL Pavel Kříž

Pokud se vám zdá, že jde o shodu jmen, musím s politováním oznámit, že jde o jednoho a téhož člověka...

A maličkost na závěr: z textu KŽC vyplývá, že v "Křížově" éře , to je v letech 1997 - 2005 byla lokálka řádně udržována - chátrání nastalo teprve nečinností v uplynulých dvou letech...
Pokud této části vedení KŽC věří, vypovídá to zcela jasně o jejich odborné způsobilosti - nebo spíš o bezmezné naivitě a víře v Pavla Kříže;
na to už ovšem jeden (šenovský)spolek doplatil, druhému (Zubrnice) se podařilo Kříže včas zbavit

KDO JE ASI NA ŘADĚ???

M. Fogl, bývalý traťmistr KPL (ten co zanedbal péči)
Registered user LapiCB  mail  
27.03.2008 (22:10)  
Taky o poměrech v KZC/KPL nic nevím, tenhle dopis je napsan propagandisticky, ale to prece neni spatne! Vyhrali vyberove rizeni proti KPL? Vyhrali. Zachranit lokalku chteji, penize maji, chut take, takze v tom nevidim problem. Radsi bysme se meli dohadovat jak pomoci, vymyslet nejake napady...
Registered user gapa 
27.03.2008 (20:31)  
Z hlediska provozu přináší Klub železničních cestovatelů na lokálku naději na nový, lepší život.

A v čem jako bude nový a lepší? To tak jaksi zapomněli napsat. Nebo jsem to tam teda nevyčetl. Bude pro členy KŽC jízdné zdarma, aby jim tam alespoň někdo jezdil? Průvodčí budou na vlacích jezdit zdarma, jako se to děje na podlipance, jelikož to přeci dělají "z nadšení"?


Klub železničních cestovatelů, občanské sdružení, pomůže rozvoji lokálky formou plánovaných brigád věnovaných údržbě a opravám trati. Bude organizovat zvláštní vlaky na regionální dráze a koordinovat tým nadšenců, kteří kolem dráhy a pro dráhu „žijí“ a semknou se kolem ní.

Kolik asi těch nadšenců bude a jak dlouho jim to vydrží?


Jinak mi připomíná scénku ze sérií "Slunce, seno...", kdy tam občas zazní hláška "UŽ SE PEROU..." Nejdříve KPL vydalo prohlášení a následně KŽC Doprava s.r.o. vydá strašně dlouho tiskovou zprávu, ve které dokáže pouze nechutně urážet. Neznám poměry v KPL, pouze co mám z doslechu, ale o KŽC vím své...
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2020 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko