..: Rozhovor: Ministerstvo dopravy České republiky :..

Ilustrační obrázekPraha - I v březnu Vám přinášíme další z řady rozhovorů. Tentokrát jsme oslovili Ministerstvo dopravy České republiky. Odpovídali náměstek ministra dopravy Emanuel Šíp a tajemník Petr Cupák v zastoupení náměstka Vojtěcha Kocourka.

Jaké jsou priority MD v oblasti železniční dopravy pro letošní rok a celé funkční období?

Bude pokračováno ve vytváření transparentního prostředí v sektoru železnice a železniční dopravy, posilovány prvky konkurence a dále vytvářeny podmínky rovného a nediskriminačního přístupu na dopravní cestu železničních drah pro všechny oprávněné dopravce. Již byly zahájeny a probíhají přípravné práce na vytvoření tzv. mrtvé dopravní cesty, tzn. převedení funkce provozovatele dráhy a převedení výkonu některých činností při provozování dráhy z akciové společnosti České dráhy na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.
Bude pokračováno v restrukturalizaci akciové společnosti České dráhy a dokončen přechod na holdingové uspořádání majetkově propojených společností. V rámci tohoto procesu dojde k vyčlenění jednotlivých činností tvořících jádrové podnikání Českých drah jako předmětů podnikání samostatných právních subjektů – dceřiných společností. Účelem těchto kroků je vytvoření podmínek pro pružnější reagování na měnící se podmínky na trhu (liberalizace a globalizace) a umožnění případného vstupu strategických partnerů do dceřiných společností. Zejména v oblasti osobní dopravy přispěje vyčlenění do dceřiné společnosti k vytváření transparentního prostředí jako základu pro objektivní vykazování nákladů a tržeb na jednotlivé výkony.
V průběhu roku 2007 bude potřeba aktualizovat a dopracovat koncepci vysokorychlostní železniční dopravy v České republice, a to zejména rozhodnout o parametrech jednotlivých tras – zda se bude jednat o nově vystavěné úseky nebo o úseky stávajících tratí modernizované na vysokorychlostní parametry. Současně je nutné stanovit parametry rozvoje konvenční páteřní železniční sítě, a to zejména s ohledem na plnění cílů Dopravní politiky v podobě zajištění kapacitního a rychlého napojení na sousední země a napojení všech krajů na páteřní železniční síť. Uvedené otázky bude rovněž nutné projednat se sousedními zeměmi, na jejichž území jednotlivé trasy přecházejí.
Budou zahájeny práce na transpozici předpisů Evropských společenství tvořících tzv. III. železniční balíček, které dle předpokladů budou přijaty v roce 2007. Tyto předpisy se budou týkat liberalizace mezinárodní osobní železniční dopravy, zavedení certifikace strojvedoucích působících na železniční síti Společenství a práv a povinností cestujících v mezinárodní osobní železniční dopravě. Vzhledem k očekávaným krátkým transpozičním lhůtám bude potřeba bezprostředně zahájit práce na úpravě vnitrostátního právního řádu.
Posíleny budou finanční zdroje pro podporu obnovy vozidlového parku železniční dopravy. V současné době je z programu Ministerstva dopravy „Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel“ financována obnova vozidel v regionální železniční dopravě. V programovém období 2007 - 2013 bude obnova vozidel v regionální železniční dopravě nově financována z fondů EU prostřednictvím Regionálních operačních programů. Vzhledem k tomu, že doposud není řešena problematika obnovy vozidel provozovaných na výkonech v závazku veřejné služby za účelem zajištění dopravních potřeb státu, jejichž objednatelem je Ministerstvo dopravy (kategorie rychlík a expres), navrhujeme od roku 2008 využít program „Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel“ za tímto účelem.
Bude pokračovat příprava realizace pilotního projektu PPP AirCon (železniční spojení na letiště a Kladno). Jedná se o projekt „Modernizace a výstavba traťového úseku Praha Masarykovo nádraží - Praha-Ruzyně - Letiště Ruzyně, včetně následného provozování dráhy a drážní dopravy“. Projekt byl zařazen vládou do 1. vlny pilotních projektů PPP, na Ministerstvu dopravy pracuje řídící výbor projektu. V roce 2007 bude potřeba zejména vybrat poradce projektu a zajistit zpracování přípravné dokumentace k územnímu řízení a EIA.

V oblasti kombinované dopravy bude realizován „Program podpory kombinované dopravy na období 2005 – 2010“ složený ze čtyř podprogramů:

- Podprogram „Opatření 2.2 OP-Infrastruktura“
- Podprogram „Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť KD“
- Podprogram „Inovační technologie linek KD“
- Podprogram neinvestiční podpory „Podpora zaváděcí fáze nových linek KD“
- Dále bude připravován „Program podpory multimodální dopravy na období 2007 – 2013“ a realizován programu Evropské unie „Marco Polo II“.

Ilustrační obrázek

Médii probíhaly informace o budoucím nákupu dalších jednotek pendolino. Jak by se MD postavilo k tomuto kroku?

Strategie obnovy vozidlového parku je plně v kompetenci jednotlivých železničních dopravců. Ministerstvo dopravy do této kompetence nezasahuje. Pokud se tedy některý z dopravců v budoucnu rozhodne pro nákup jednotek s výkyvnými skříněmi pro vysokorychlostní provoz, nebude Ministerstvo dopravy přijímat žádná opatření.

Kolik peněz poputuje z programu Marco Polo do České republiky v letošním roce a jak jinak hodlá MD podporovat tento druh přepravy?

Hlavním cílem programu Evropského společenství s názvem „Marco Polo“ je pomoci převést část neustále rostoucích objemů mezinárodní silniční dopravy na železnici, na vnitrozemské vodní cesty a na námořní pobřežní plavbu, (nikoliv tedy pouze na kombinovanou dopravu). Program Marco Polo je v gesci Evropské komise a je realizován Ředitelstvím pro vnitrozemskou dopravu Generálního ředitelství pro energii a dopravu (DG TREN). Žadatelé (konsorcium nebo společenství) dvou nebo více podniků z nejméně dvou členských států, příp. jednoho členského státu a dalšího státu (dle upřesněných podmínek v jednotlivých výzvách), podávají žádosti o podporu přímo Evropské komisi do Bruselu, bez prostřednictví Ilustrační obrázekministerstev dopravy jednotlivých členských států EU. Vyhodnocení žádostí (projektů), které provádí pouze Evropská komise, je zásadně podle jejich kvality, přínos se posuzuje pro celé Evropské společenství, nikoliv dle jednotlivých států, tj. dle teritoriálního rozdělení (neposuzuje se tedy např. počet úspěšných projektů dle jednotlivých států, počet zapojených firem z jednotlivých států, omezení transitu v jednotlivých státech a pod.). Také smlouva o finanční podpoře úspěšného projektu je uzavřena mezi Evropskou komisí a příslušnými konsorcii jednotlivých úspěšných projektů.
Program tedy není v gesci ministerstev dopravy jednotlivých členských států EU a ani se nejedná o přidělování finančních prostředků tohoto programu prostřednictvím těchto ministerstev. U Výzev 2004 a 2005 tohoto programu nebyl mezi úspěšnými projekty ani jediný, na kterém by se podílel český subjekt. Nutno podotknout, že i počet podaných žádostí, kde se podílel český subjekt, byl poměrně malý. Výsledky Výzvy 2006 zatím Evropská komise nezveřejnila.
Ministerstvo dopravy, odbor drah, železniční a kombinované dopravy, připravilo v roce 2005 program investiční a neinvestiční podpory kombinované dopravy (KD) s názvem „Podpora kombinované dopravy na období 2005 – 2010“. Tento program byl v říjnu 2005 projednán vládou ČR a následně v dubnu 2006 notifikován Evropskou komisí.

Zmíněný program sestává ze 4 podprogramů:

Podprogram „Opatření 2.2 OP Infrastruktura“, který byl koncipován pro období 2004 - 2008. Jak z názvu vyplývá, byl připraven k zajištění povinného dofinancování investičních akcí soukromých investorů, podporovaných ze strukturálních fondů EU. Vzhledem k tomu, že na podporu KD nelze použít prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury, zdrojem pro povinné dofinancování z národních zdrojů byl státní rozpočet ČR. Tento podprogram byl určen k podpoře výstavby, přestavby a rozšíření překladišť KD a k podpoře investic sloužících k zabezpečení základních funkcí v překladišti (rozšíření a prodloužení kolejí, úložných ploch, zvýšení kapacity překládky a další). V rámci tohoto podprogramu byla schválena podpora dvou akcí a to rekonstrukce překladiště KD v Lovosicích a nákup překládacího mechanizmu pro veřejný přístav Ústí nad Labem. Celkový objem schválené podpory ze státního rozpočtu ČR je 23 mil. Kč a ze strukturálních fondů EU 59 mil. Kč.
Na výše zmíněný podprogram navazuje podprogram investiční podpory „Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť“. Tento je přednostně určen k podpoře investic situovaných na území hlavního města Prahy, kde nelze aplikovat předchozí podprogram spolufinancovaný z prostředků EU, neboť Praha není zařazena mezi regiony, v nichž lze čerpat podporu poskytovanou ze strukturálních fondů EU. Dalším důvodem pro založení zaměřením obdobného programu je i krátké časové období stanovené pro realizaci „Operačního programu Infrastruktura“. Předpokládá se, že v rámci tohoto podprogramu připraveného pro léta 2006 – 2010 budou realizovány investiční záměry náročnější na délku přípravy a realizace staveb. Tento podprogram, oproti předchozímu, umožňuje podporovat i nákup nových překládacích mechanizmů, které s ohledem na vysoké pořizovací a provozní náklady jsou pro soukromé vlastníky překladišť těžko dostupné. Navrhovaná podpora bude poskytována ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím kapitoly 327 MD. Objem disponibilních finančních prostředků bude závislý na možnostech státního rozpočtu ČR.
Třetí podprogram „Inovační technologie nových linek kombinované dopravy“ je určen na podporu pořízení speciálních drážních vozidel a plavidel a k nim vázaných přepravních jednotek, překládacích mechanizmů a inovačních systémů zpracovávání informací. Podprogram je rovněž koncipován pro období 2006 – 2010.
Dále zahrnuje program neinvestiční podpory „Podpora zaváděcí fáze nových linek kombinované dopravy v období 2006 – 2010“, který je určený ke zmírnění hospodářského rizika operátora linky, souvisejícího s uplatňováním nového produktu na dopravním trhu. Podpora je časově omezena, může být poskytována nejdéle 3 roky od data zahájení provozu nové linky KD. Celková výše podpory je uvažována až do 430 mil. Kč.
S podporou KD je také uvažováno i v připravovaném „Operačním programu doprava“. Do jeho priority 6 je začleněna nejen podpora KD, ale i podpora multimodální přepravy a logistiky. Tento program bude realizován v období 2007 – 2013. Předpokládá se, že v jeho rámci bude podporována nová výstavba či rekonstrukce stávajících soukromých překladišť KD, sloužících k veřejnému užívání, veřejná logistická centra, související technologické vybavení, dopravní prostředky a překládací mechanizmy pro KD a multimodální přepravu, informační technologie, telematika a další.

Ilustrační obrázek

Evropská komise navrhla texty návrhů předpisů směřujících k většímu vzájemnému uznávání schválení lokomotiv. Kdy tedy odhadujete posun ve schvalování zahraničních lokomotiv pro provoz v ČR a jak se bude MD v této problematice angažovat?

V souladu s Bílou knihou „Evropská dopravní politika do roku 2010: Čas rozhodnout“ Komise navrhuje pokračovat v nastoupeném trendu reforem železničního sektoru. Cílem navržených opatření je posílit interoperabilitu železničního vozového parku a zajistit rovné a nediskriminační podmínky pro uvádění hnacích železničních vozidel do provozu. Hnací vozidla jsou vnímána jako jedna z největších překážek fungování liberalizovaného trhu nákladní železniční dopravy a obtížnost a odlišnost jejich schvalování napříč Evropou negativně ovlivňují rovněž zaváděnou interoperabilitu. Cílem zamýšleného opatření je především zjednodušit a sjednotit národní postupy schvalování drážních vozidel. Výše uvedené návrhy přichází s třemi hlavními myšlenkami:
1. Jedním ze základních aspektů, který je nutné zlepšit, aby byl zajištěn volný pohyb vlaků, je postup schvalování hnacích vozidel. Podle výrobců a dopravců jsou postupy schvalování časově příliš náročné a nepřiměřeně nákladné. Mimo to se zdá, že v některých státech jsou z technického hlediska požadavky schvalujícího orgánu jen obtížně obhajitelné. 2. V rámci programu zjednodušování právních předpisů Společenství se ukazuje jako vhodné, sloučit směrnice 2001/16/ES a 96/48/ES do jedné směrnice o železniční interoperabilitě.
3. Po deseti letech zkušeností s aplikací směrnic o interoperabilitě má Komise povinnost předložit nezbytné úpravy technické části právního rámce interoperability.

Soubor tvoří celkem tři návrhy právních předpisů:

- návrh směrnice novelující směrnici 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství
- návrh směrnice o interoperabilitě železnic Společenství, která nahradí směrnice 2001/16/ES a 96/48/ES o interoperabilitě evropského konvenčního, resp. vysokorychlostního železničního systému
- návrh nařízení novelující nařízení (ES) č. 881/2004 o Evropské agentuře pro železnice.
V současné době probíhá projednání návrhů těchto předpisů na úrovni Rady Evropské unie. Jejich vstup v platnost očekáváme v závislosti na dosažení shody mezi členskými státy navzájem a následně mezi členskými státy a Evropským parlamentem v průběhu cca 2 let.

Na veřejné diskusi „Železnice v ulicích Prahy“ jste na začátku loňského roku patřil mezi zastánce vybudování rychlodráhy na pražské letiště. Je tento projekt mezi prioritami ministerstva dopravy pro nynější funkční období? (odpovídal p. Emanuel Šíp)

Mohu konstatovat, že vybudování železničního spojení na pražské letiště je i nadále jednou z důležitých priorit ministerstva. Pražské letiště i město Kladno si nesporně zaslouží co nejdříve rychlé a dlouhodobě dostatečně kapacitní železniční propojení s centrem Prahy. Budeme se snažit jeho realizaci co nejvíce urychlit.

Děkujeme za rozhovor!


CSPSV | 15.3.2007 (20:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Legislativa Rozhovory

More from Česká republika (celá)


16.03.2007 (11:07)  
Jsem velice zvědav jak na projekt "X44", tak i na jednotky 671 a 675. A na tu rychlodráhu Praha - Kladno také. Také mě ještě napadlo - když už vznikne jednotka 675 pro rychlou dopravu, tak může také vzniknout také jednotka 475 - rychlá varianta jednotky 471. Těm by se mohlo říkat "Supercity Elefant" a mohly by vozit vlaky SC Praha - Ostrava místo jednotek 680, které by pak byly přesunuty do mezinárodní doprava, pro kterou byly původně vyrobeny.
15.03.2007 (22:03)  
mluvit tedy umí:)
15.03.2007 (20:48)  
Tolik keců v tak málo větách. Vůbec jsem nepochopil vo co go.
15.03.2007 (20:35)  
"Vzhledem k tomu, že doposud není řešena problematika obnovy vozidel provozovaných na výkonech v závazku veřejné služby za účelem zajištění dopravních potřeb státu, jejichž objednatelem je Ministerstvo dopravy (kategorie rychlík a expres), navrhujeme od roku 2008 využít program „Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel“ za tímto účelem."

že by jsme se konečně dočkali výběrového řízení na dodávky 844,675,...?

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2021 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko