STANOVY občanského sdružení ŽelPage

I.    Úvodní ustanovení

1.   Zakládá se občanské sdružení ŽelPage se sídlem Košťálkova 1357, 266 01 Beroun (dále též sdružení).

2.   ŽelPage provozuje internetový server www.zelpage.cz. Tento server je nezávislým nekomerčním internetovým magazínem o drahách

3.   ŽelPage je dobrovolným sdružením zájemců o železnici. Činnost sdružení se zaměřuje především na všechny formy kolejové dopravy, její dopravní cestu, vozidla, historii, techniku, památky, sběratelské předměty a podobně. Objektem zájmu jsou zejména železniční tratě a vozidla. Předmětem zájmu sdružení je rovněž městská doprava.

4.   ŽelPage zprostředkovává svým členům vzájemné kontakty, poskytuje prostor pro odbornou diskusi, informace o objektech zájmu a organizuje pro své členy a veřejnost akce související se zaměřením sdružení.

 

II.   Členství

1.   Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, bez ohledu na věk, státní příslušnost nebo jiné vlastnosti. Osoba, který byla ze sdružení vyloučena, se může stát znovu členem jen po předchozím souhlasu výboru.

2.   Členy sdružení přijímá výbor na základě přihlášky zájemce o členství.

3.  Člen může být ze sdružení vyloučen rozhodnutím výboru.

4.   Člen může ze sdružení kdykoli vystoupit, tuto skutečnost oznámí předsedovi.

 

III.  Práva a povinnosti členů

1.     Povinností člena je včas uhradit roční členský příspěvek. Výbor stanoví nejpozději do konce předcházejícího roku, v jaké měně, jakým způsobem, v jaké výši a v jakém termínu musí být členské příspěvky uhrazeny. Člen může dobrovolně zaplatit i vyšší příspěvky.

2.     Práva člena :

a)     spolurozhodovat o činnosti a podílet se na řízení sdružení

b)     využívat výhod sdružení

c)      podílet se na zabezpečení akcí sdružení

 

IV. Orgány sdružení

1.   Orgány sdružení jsou:

a)   výbor

b)   předseda

c)   místopředseda

d)   pokladník

 

V.  Výbor

1.   Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, pokladníka a dalších členů. Počet členů výboru určuje stávající výbor, a to nejméně jeden měsíc před konáním voleb. Nejmenší počet členů výboru je tři a musí být vždy lichý.

2.   Členství ve výboru může zaniknout:

a)   zánikem členství ve sdružení

b)   odstoupením oznámeným předsedovi; předseda oznamuje odstoupení místopředsedovi

3.   Za takového člena výboru, který přestal být jeho členem, výbor kooptuje nového člena.

4.   Schůzi výboru svolává předseda, popř. místopředseda.

 

5.   Výbor sdružení:

a) je nejvyšším orgánem sdružení a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou výslovně svěřeny stanovami jiným orgánům

b)   průběžně koordinuje veškeré akce sdružení

c)   zastupuje a jedná s třetími stranami v zájmech sdružení

d)   rozhoduje o obsazení funkcí ve výboru a o rozdělení úkolů a kompetencí mezi členy výboru; takové rozhodnutí však nesmí odporovat výslovnému ustanovení těchto stanov

e)   rozhoduje o těch výdajích, které nejsou v kompetenci pokladníka, předsedy, resp. místopředsedy (čl. IX)

6.   Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, pokladníka a další členy pověřuje soustavným vykonáváním dalších činností (do odvolání), případně jednorázovými úkoly (na dobu určitou, případně s jiným vymezením). Výbor může dále svěřovat některé funkce i jiným členům sdružení, kteří nejsou členy výboru, nesmí však takto delegovat činnosti svěřené stanovami předsedovi, místopředsedovi nebo pokladníkovi.

7.   Výbor je ustanovován na dobu neurčitou. Pokud bude výboru vyslovena nedůvěra nadpoloviční většinou členů sdružení, je výbor povinen odstoupit a vyhlásit volby nového výboru.

8.   Členem výboru může být jen zletilý člen sdružení plně způsobilý k právním úkonům.

 

VI. Předseda

1.   Předseda je statutárním orgánem sdružení a zastupuje sdružení navenek.

2.   Přímým zástupcem předsedy je místopředseda.

3.   Předseda zejména:

a)   svolává a řídí schůze výboru

b)   přijímá oznámení členů výboru o tom, že z výboru odstupují

c)   přijímá oznámení členů o tom, že ze sdružení vystupují

d)   rozhoduje o některých výdajích klubu (čl. IX odst. 4 a 5)

 

VII.      Místopředseda

1.   Místopředseda zejména:

a)   zastupuje předsedu sdružení, nemůže-li předseda dočasně vykonávat svou funkci, nebo byl-li zastupováním pověřen.

b)   rozhoduje o některých výdajích klubu (čl. IX odst. 4 a 5)

 

VIII.     Pokladník

1.   Pokladník zejména:

      a) vybírá členské příspěvky

b)   spravuje finanční prostředky sdružení

c)   zabezpečuje řádné a pravidelné vedení předepsaných účetních evidencí

d)   odpovídá za účetní a daňové záležitosti ve smyslu zákona o účetnictví a zákona o daních

 

IX. Hospodaření

1.   Majetek sdružení tvoří zejména peněžní prostředky, které mohou být uloženy na účtech u tuzemské banky; dále ostatní movitý nebo i nemovitý majetek a nehmotné statky.

2.   Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, příjmy z akcí pořádaných sdružením, úroky z uložených peněžních prostředků a další příjmy.

3.   Výdaje tvoří zejména náklady na provoz internetového serveru, výdaje spojené s pořádáním akcí, provozní výdaje a další výdaje.

4.   O běžných provozních výdajích, které se týkají drobných výdajů na kancelářské potřeby apod., rozhoduje pokladník po kontrasignaci předsedy nebo místopředsedy.

5.   O dalších výdajích do 30.000 Kč, v mezích rozpočtu schváleného členskou schůzí, rozhoduje předseda nebo místopředseda.

6.   O ostatních výdajích rozhoduje výbor.

7.   O nakládání s ostatním majetkem a majetkovými právy rozhoduje výbor.

 

X.  Zánik sdružení

1.   O zániku sdružení bez právního nástupce je oprávněn rozhodnout výhradně výbor, který rovněž zvolí likvidátora sdružení, který provede likvidaci podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Případný likvidační přebytek se rozdělí rovným dílem mezi všechny, kdo byli ke dni rozhodnutí výboru o zrušení, členy sdružení. Při rozpuštění sdružení Ministerstvem vnitra platí toto ustanovení obdobně.

2.   O sloučení s jiným sdružením může rozhodnout pouze výbor.

3.   Likvidátor podle odst. 1 zejména:

a)   dokončí běžné záležitosti sdružení

b)   vypořádá odvody, daně a poplatky

c)   vypořádá závazky sdružení

d)   dosáhne uspokojení pohledávek sdružení

e)   zpeněží majetek sdružení nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem

f)    sestaví účetní uzávěrku, zprávu o průběhu likvidace a rozdělí případný likvidační zůstatek podle odst. 1

g)   zašle zprávu o průběhu likvidace členům posledního výboru

 

XII.      Závěrečná a přechodná ustanovení

1.   Změnu stanov může schválit pouze výbor.

2.   Ze schůzí výboru se pořídí zápis, který musí být zveřejněn na internetovém serveru www.zelpage.cz. Totéž platí o volbě výboru.

3.   Členy prvního výboru jsou členové přípravného výboru sdružení. Po registraci stanov Ministerstvem vnitra se výbor sejde a rozdělí funkce ve smyslu čl. V odst. 6 stanov.